Bases de dades

Afegiu, modifiqueu o suprimiu entrades de la llista de bases de dades registrades. Cal que registreu una base de dades a dins del LibreOffice per veure-la a la finestra Visualitza - Fonts de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Bases de dades.


Bases de dades registrades

Llista el nom registrat i el fitxer de base de dades de totes les bases de dades registrades. Feu doble clic en una entrada per editar.

Nou

Obre el diàleg Database Enllaça per crear una nova entrada.

Suprimeix

Elimina l'entrada seleccionada de la llista.

Edita

Obre el diàleg Database Enllaça per editar l'entrada seleccionada.

Ens cal la vostra ajuda!