Microsoft Office

Especifica els paràmetres per a importar i exportar documents del Microsoft Office.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Carrega/desa ▸ Microsoft Office.


Objectes encastats

La secció d' Objectes incrustats especifica com s'importen i exporten els objectes OLE del Microsoft Office.

Aquests paràmetres són vàlids quan no existeix cap servidor OLE de Microsoft (per exemple, en l'UNIX) o quan no hi ha cap servidor OLE del LibreOffice preparat per editar els objectes OLE.

Si hi ha algun servidor OLE actiu per a l'objecte incrustat, s'utilitzarà aquest servidor OLE per gestionar l'objecte.

Si no hi ha cap servidor OLE actiu per a objectes del MathType, aquests objectes es poden convertir en objectes del LibreOffice Math. Per poder fer la conversió, els objectes del MathType incrustats no poden tenir unes especificacions posteriors a les del MathType 3.1.

Quadre de llista

El camp Quadre de llista mostra les entrades del parell d'objectes OLE que es poden convertir quan es carreguen al LibreOffice (L) i/o quan es desen en format Microsoft (S).

Activeu la casella de la columna [C] de davant de l'entrada si l'objecte OLE de Microsoft s'ha de convertir en l'objecte OLE del LibreOffice especificat en carregar un document de Microsoft al LibreOffice.

Activeu la casella de la columna [D] de davant de l'entrada si l'objecte OLE del LibreOffice s'ha de convertir en l'objecte OLE de Microsoft especificat en desar un document en format de fitxer de Microsoft.

Fons del caràcter

El Microsoft Office té dos atributs de caràcter semblants al fons de caràcter del LibreOffice. Seleccioneu l'atribut adient (ressaltat o ombrejat) que vulgueu usar en l'exportació als formats de fitxer del Microsoft Office.

Ens cal la vostra ajuda!