General

Permet definir les opcions generals per als documents de dibuix o de presentació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obre un document de presentació trieu - LibreOffice Impress/<unk>PRODUCTNAME Draw - General


Diàleg d'opcions generals de l'Impress

Objectes de text

Permet l'edició ràpida

Si aquesta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per a editar-lo.

Selecciona només àrees de text

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

In the area of the text box that is not filled with text, an object behind the text box can be selected.

Document nou (només en presentacions)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Paràmetres

Utilitza la memòria cau per al fons

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Copia en moure

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objectes sempre movibles

Especifica que voleu moure un objecte amb l'eina Gira activada. Si no s'ha activat Objectes sempre movibles, l'eina Gira només servirà per a girar objectes.

No distorsionis els objectes a les corbes (només en dibuixos)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Unitat de mesura

Determines the Unit of measurement for presentations.

Tabuladors

Estableix l'espai entre les tabulacions.

Presentació (només en presentacions)

Activa la telecomanda

Especifica que voleu activar la telecomanda de l'Impress mentre l'Impress s'executa. Desactiveu Activa la telecomanda per a inhabilitar el comandament a distància.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Escala (només en dibuixos)

Escala de dibuix

Determines the drawing scale on the status bar. Right-click on the scale factor in the status bar to open a list of possible values.

Compatibilitat (paràmetres específics del document)

Els paràmetres d'aquesta àrea només són vàlids per al document actual.

Utilitza la mètrica de la impressora per a la formatació del document

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Icona de nota

Si definiu aquesta opció per al document actual i, a continuació, deseu el document, per exemple, en un format binari més antic, aquesta opció no es desarà. Si més endavant obriu el fitxer amb el format més antic, aquesta opció estarà definida per defecte.


Add spacing between paragraphs and tables

Specifies that LibreOffice Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint.

El Microsoft PowerPoint afegeix l'espaiat inferior d'un paràgraf a l'espaiat superior del paràgraf següent per calcular l'espaiat total entre els paràgrafs. El LibreOffice Impress només utilitza l'espaiat més gran.

Ens cal la vostra ajuda!