Càlcul

Defineix els paràmetres de càlcul per als fulls de càlcul. Defineix el comportament dels fulls de càlcul amb les referències iteratives, els paràmetres de la data, el nombre de llocs decimals i si cal tenir en compte les majúscules i les minúscules en cercar als fulls.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de full de càlcul, trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ Calcula.


Referències iteratives

En aquesta secció podeu delimitar el nombre de passos d'aproximació que es duen a terme durant els càlculs iteratius. A més, podeu especificar el grau de precisió de la resposta.

Iteracions

Especifica si les fórmules amb referències iteratives (fórmules que es repeteixen contínuament fins que se soluciona el problema) es calculen després d'un nombre concret de repeticions. Si la casella Iteracions no està activada, la presència d'una referència iterativa a la taula generarà un missatge d'error.

Exemple: càlcul del cost d'un producte sense l'impost sobre el valor afegit.

  1. Escriviu el text «Preu de venda» a la cel·la A5, el text «Preu net» a la cel·la A6 i «IVA» a la cel·la A7.

  2. Ara escriviu un preu de venda (per exemple, 100) a la cel·la B5. El preu net s'hauria de mostrar a la cel·la B6 i l'IVA s'hauria de mostrar a la cel·la B7.

  3. Sabeu que l'IVA es calcula amb el «preu net més un 16%» i que obteniu el preu net deduint l'IVA del preu de venda. Escriviu la fórmula =B5-B7 a la cel·la B6 per a calcular el preu net, i escriviu la fórmula =B6*0,16 a la cel·la B7 per a calcular l'IVA.

  4. Activeu les iteracions per calcular les fórmules correctament. Altrament, apareixerà el missatge d'error «Referència circular» a la barra d'estat.

A

B

5

Preu de venda

100

6

Preu net

=B5-B7

7

IVA

=B6*0,15


Passos

Estableix el nombre màxim de passos d'iteració.

Canvi mínim

Especifica la diferència entre dos resultats de passos d'iteració consecutius. Si el resultat de la iteració és inferior al valor de canvi mínim, la iteració s'aturarà.

Data

Seleccioneu la data d'inici per a la conversió interna de dies a nombres.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


30/12/1899 (per defecte)

Estableix la data 30/12/1899 com a dia zero.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Estableix la data 01/01/1900 com a dia zero. Utilitzeu aquest paràmetre per als fulls de càlcul de l'StarCalc 1.0 que contenen entrades de data.

01/01/1904

Estableix la data 01/01/1904 com a dia zero. Utilitzeu aquest paràmetre per a fulls de càlcul que s'importin en un format aliè.

Distingeix entre majúscules i minúscules

Especifica si es distingeix entre majúscules i minúscules en comparar el contingut de les cel·les.

Exemple: escriviu el text 'Prova' a la cel·la A1 i el text 'prova' a la cel·la B1. A continuació, escriviu la fórmula "=A1=B1" a la cel·la C1. Si la casella Distingeix entre majúscules i minúscules està activada, a la cel·la C1 apareixerà FALS; en cas contrari, apareixerà CERT.

note

La funció de text EXACTE sempre distingeix entre majúscules i minúscules, independentment dels paràmetres d'aquest diàleg.


warning

Desactiveu la distinció de majúscules i minúscules per a aquells fulls de càlcul que han de funcionar també amb el Microsoft Excel.


Precisió com es mostra

Especifica si es fan càlculs amb els valors arrodonits que es mostren al full. Els diagrames es mostraran amb els valors visualitzats. Si l'opció Precisió com es mostra no està activada, els nombres que es mostrin s'arrodoniran, però es calcularan internament amb el nombre no arrodonit.

Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la

Especifica que els criteris de cerca que establiu per a les funcions de base de dades del Calc han de coincidir exactament amb tota la cel·la. Quan la casella Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la està activada, el LibreOffice Calc es comporta exactament com el MS Excel quan cerca cel·les a les funcions de la base de dades.

.* a la posició següent:

Resultat de la cerca:

win

Troba win, però no win95, os2win o upwind

win.*

Troba win i win95, però no os2win o upwind

.*win

Troba win i os2win, però no win95 o upwind

win.*

Troba win, win95, os2win i upwind


Si l'opció Els criteris de cerca = i <> s'han d'aplicar a tota la cel·la no està habilitada, el patró de cerca "win" actua com ".*win.*". El patró de cerca pot trobar-se en qualsevol posició dins de la cel·la en cercar amb les funcions de base de dades del Calc.

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Activa els comodins a les fórmules

Especifica que els comodins estan habilitats en la cerca i també per a les comparacions de cadenes de caràcters.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Habilita les expressions regulars a les fórmules

Especifica que les expressions regulars en lloc de comodins simples estan habilitades quan es cerquen i també per a les comparacions de cadenes de caràcters.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Sense comodins ni expressions regulars a les fórmules

Especifica que només s'utilitzen cadenes literals quan es cerquen i també per a les comparacions de cadenes de caràcters.

warning

No desactiveu els comodins en fórmules per a aquells fulls de càlcul que han de funcionar també amb el Microsoft Excel.


Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila

Especifica que podeu utilitzar el text de qualsevol cel·la com a etiqueta per a la columna a sota del text o la fila a la dreta del text. El text ha de constar d'una paraula com a mínim i no pot contenir cap operador.

Exemple: la cel·la E5 conté el text «Europa». A sota, a la cel·la E6, hi ha el valor 100, i a la cel·la E7 el valor 200. Si activeu la casella Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila, podreu escriure la fórmula següent a la cel·la A1: =SUMA(Europa).

Limita els decimals per al format numèric general

Podeu indicar el nombre màxim de decimals que es mostren per defecte a les cel·les que tenen el format numèric General. Si aquesta opció no està activada, les cel·les amb format numèric General mostren tants decimals com permeti l'amplada de la columna.

Nombre de decimals

Defineix el nombre de decimals que es mostraran per als nombres amb el format General. Els nombres es mostren com a nombres arrodonits, però en canvi no es desen com a tals.

Ens cal la vostra ajuda!