Taula

Defineix l'aparença dels canvis al document.

Especifica els paràmetres per defecte per a columnes i files i el mode de taula. També especifica els valors estàndard per a moure i inserir columnes i files. Per a obtenir més informació, consulteu .

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Taula


Per defecte

Defineix els paràmetres per defecte per a totes les taules de text que es creïn als documents de text.

Encapçalament

Especifica que la primera fila de la taula es formata amb l'estil de paràgraf «Encapçalament de la taula».

Repeteix a cada pàgina

Especifica si l'encapçalament de la taula es porta a la pàgina nova després d'un salt de pàgina.

No parteixis (no en HTML)

Especifica que les taules no es parteixen amb cap tipus de trencament del flux de text. També podeu trobar aquesta opció al menú Taula ▸ Propietats ▸ Flux del text.

Vora

Indica que les cel·les de taula tenen una vora per defecte.

Entrada en taules

Reconeixement de nombres

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Reconeixement del format numèric

Si l'opció Reconeixement del format numèric no està activada, només s'admetrà el format que s'hagi definit a la cel·la. Qualsevol altra entrada restablirà el format a Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

Quan s'activa el reconeixement del format numèric, l'entrada de nombres defineix el format de cel·la a la categoria de nombre reconeguda.

Alineació

Indica que els nombres sempre estan alineats a la part inferior dreta de la cel·la. Si aquest camp no està marcat els nombres sempre s'alineen a la part superior esquerra de la cel·la.

note

La formatació directa no queda afectada pel camp Alineació. Si centreu directament el contingut de la cel·la, aquest seguirà centrat independentment de si es tracta de text o de nombres.


Maneig del teclat

Desplaça les cel·les

Defineix els paràmetres per defecte per a moure files i columnes amb el teclat.

Fila

Indica el valor que s'ha d'utilitzar per moure una fila.

Columna

Indica el valor que s'ha d'utilitzar per moure una columna.

Insert cell

Especifica els paràmetres per defecte per inserir files i columnes amb el teclat.

Fila

Indica el valor per defecte per a inserir files.

Columna

Indica el valor per defecte per a inserir columnes.

Comportament de les files/columnes

Determina l'efecte relatiu de files i columnes en files o columnes adjacents, així com en tota la taula.

Fix

Indica que els canvis a una fila o columna només afecten l'àrea adjacent corresponent.

Fix, proporcional

Especifica que els canvis en una fila o columna tenen efecte a tota la taula.

Variable

Especifica que les modificacions realitzades a una fila o una columna afecten la mida de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!