Edició de títols d'un diagrama

Per a editar un títol d'un diagrama que heu inserit al document del LibreOffice:

  1. Feu doble clic al diagrama.

    Apareix una vora grisa al voltant del diagrama i la barra de menú ara conté ordres per a editar els objectes del diagrama.

  2. Feu doble clic en un text d'un títol existent. Apareix una vora grisa al voltant del text i ara podeu dur a terme els canvis. Premeu Retorn per a crear una línia nova.

    Si no existeix cap títol, trieu Insereix ▸ Títols per a introduir el text en un diàleg.

  3. Un sol clic al títol us permet moure'l amb el ratolí.

  4. Si voleu canviar la formatació del títol principal, trieu Format ▸ Títol ▸ Títol principal. Aquesta acció obrirà el diàleg Títol.

  5. Seleccioneu una de les pestanyes disponibles al diàleg per fer modificacions.

  6. Feu clic a D'acord. Al document, feu clic a fora del diagrama per a sortir del mode d'edició del diagrama.

Ens cal la vostra ajuda!