Valors generats

Indica les opcions per als valors generats automàticament per als nous registres de dades.

Els controls següents estaran disponibles segons el tipus de base de dades:

Recupera els valors generats

Habilita la compatibilitat del LibreOffice amb els camps de dades incrementats automàticament per a la font de dades ODBC o JDBC actual. Activeu aquesta casella de selecció si la capa SDBCX de la base de dades no admet la característica d'increment automàtic. En general, l'increment automàtic se selecciona per al camp de clau primària.

Expressió d'increment automàtic

Introduïu l'especificador d'ordre SQL que indica a la font de dades que ha d'incrementar automàticament un camp de dades INTEGER determinat. Per exemple, l'expressió MySQL següent ha utilitzat l'expressió AUTO_INCREMENT per incrementar el camp "id" cada vegada que l'expressió crea un camp de dades:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Per a aquest exemple, haureu d'introduir AUTO_INCREMENT en el quadre Expressió d'increment automàtic.

Consulta dels valors generats

Introduïu una expressió SQL que torni el darrer valor incrementat automàticament per al camp de dades de clau primària. Per exemple:

SELECT LAST_INSERT_D();

Ens cal la vostra ajuda!