Relacions

Permet definir i editar una relació entre dues taules.

Per a accedir a aquesta ordre...

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - Relacions.


Icona de nota

Les opcions d'actualització i supressió només estan disponibles si la base de dades utilitzada les admet.


Taules

Si creeu una relació nova, podreu seleccionar una taula des de cadascun dels quadres combinats de la part superior del diàleg.

Si heu obert el diàleg Relacions per a una relació existent fent doble clic a les línies de connexió de la finestra Relació, no podreu modificar les taules implicades en la relació.

Camps de clau

Defineix els camps de clau per a la relació.

Els noms de les taules seleccionades per a l'enllaç es mostren aquí com a noms de columnes. Si feu clic a un camp, podreu utilitzar els botons de cursor per seleccionar un camp de la taula. Cada relació s'escriu en una fila.

Opcions d'actualització

En aquesta àrea podeu seleccionar les opcions que s'aplicaran quan es realitzin canvis a un camp de clau primària.

Sense acció

Indica que els canvis realitzats a una clau primària no afectaran altres camps de clau externa.

Actualitza en cascada

Actualitza tots els camps de clau externa si s'ha modificat el valor de la clau primària corresponent (actualització en cascada).

Posa-ho a nul

Si s'ha modificat la clau primària corresponent, utilitzeu aquesta opció per establir el valor "IS NULL" per a tots els camps de clau externa. IS NULL significa que el camp és buit.

Per defecte

Si s'ha modificat la clau primària corresponent, utilitzeu aquesta opció per establir un valor per defecte per a tots els camps de clau externa. Durant la creació de la taula corresponent, el valor per defecte d'un camp de clau externa es definirà quan assigneu les propietats del camp.

Opcions de supressió

En aquesta àrea podeu seleccionar les opcions que s'aplicaran quan se suprimeixi un camp de clau primària.

Sense acció

Indica que la supressió d'una clau primària no tindrà efecte en altres camps de clau externa.

Suprimeix en cascada

Indica que si suprimiu un camp de clau primària se suprimiran tots els camps de clau externa corresponents.

Icona d'avís

Si suprimiu un camp de clau primària mitjançant l'opció Suprimeix en cascada, també se suprimiran tots els registres d'altres taules que tinguin aquesta clau com a clau externa. Utilitzeu aquesta opció amb precaució, ja que podeu suprimir gran part de la base de dades.


Posa-ho a nul

Si suprimiu la clau primària corresponent, s'assignarà el valor "IS NULL" a tots els camps de clau externa.

Per defecte

Si suprimiu la clau primària corresponent, es definirà un valor per defecte per a tots els camps de clau externa.

Ens cal la vostra ajuda!