Cerca un registre

Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Per a accedir a aquesta ordre...

Cerca la icona del registre a la barra Dades de taula i a la barra Disseny de formulari.

Cerca una icona de registre

Cerca un registre


Quan es fan cerques a una taula, es cerquen els camps de dades de la taula actual. Quan es fan cerques a un formulari, es cerquen els camps de dades de la taula enllaçada amb el formulari.

tip

El LibreOffice duu a terme la cerca que es descriu aquí. Si voleu utilitzar el servidor SQL per a fer cerques a la base de dades, heu d'utilitzar la icona Filtres basats en un formulari de la barra Navegació de formularis.


La funció de cerca també està disponible per als controls de taula. Quan crideu la funció de cerca d'un control de taula, podeu cercar cada columna del control de taula que es correspon a les columnes de la taula de la base de dades enllaçada.

Cerca

Indica el tipus de cerca.

Text:

Introduïu el terme de cerca al quadre o seleccioneu-lo de la llista. El text que apareix sota el cursor ja està copiat al quadre combinat Text. Tingueu en compte que mentre feu una cerca a un formulari, no es poden processar els tabuladors ni els salts de línia.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

El contingut del camp és NUL

Indica que es trobaran els camps que no continguin dades.

El contingut del camp no és NUL

Indica que es trobaran els camps que continguin dades.

Àrea de cerca

Indica els camps de la cerca.

Formulari

Indica la forma lògica amb la qual voleu que es faci la cerca.

note

El quadre combinat Formulari només es veu si el document actual és un formulari amb més d'una forma lògica. No apareix en una cerca a taules o consultes.


Els documents amb formularis poden contenir múltiples formularis lògics. Aquests són components individuals d'un formulari que estan enllaçats a una taula.

El quadre combinat Formulari conté els noms de tots els formularis lògics per als quals hi ha controls.

Tots els camps

Fa una cerca per tots els camps. Si esteu executant una cerca en una taula, es farà una cerca a tots els camps de la taula. Si esteu executant una cerca en un formulari, es farà una cerca a tots els camps del formulari lògic (introduït a Formulari). Si esteu executant una cerca en un camp de control d'una taula, es farà una cerca a totes les columnes que estan enllaçades a un camp d'una taula d'una base de dades vàlida.

Tingueu en compte que els camps del formulari lògic actual no han de ser idèntics als camps del document del formulari. Si el document del formulari conté camps que apunten a diverses fonts de dades (és a dir, diversos formularis lògics), l'opció Tots els camps només cercarà els camps enllaçats a les fonts de dades al document del formulari.

Camp únic

Cerca en un camp de dades determinat.

Paràmetres

Defineix els paràmetres per controlar la cerca.

Posició

Indica la relació del terme de cerca i els continguts del camp. Hi ha disponibles les opcions següents:

Position

Description

a qualsevol part del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca en qualsevol lloc del camp.

a l'inici del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca al principi del camp.

al final del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca al final del camp.

a tot el camp

Retorna tots els camps que contenen el patró com a correspondència exacta dels continguts del camp.


note

Si la casella de selecció Expressió comodí està activada, aquesta funció no està disponible.


Aplica el format del camp

Indica que tots els formats de camp es tenen en compte a l'hora de fer cerques al document actual. Tots els formats de camp són formats visibles que es creen a partir de les possibilitats següents:

  1. en el mode de disseny de taula per a les propietats de camp,

  2. a la visualització de la font de dades a l'hora de formatar columnes,

  3. als formularis de les propietats de controls.

Si es marca el quadre Aplica el format del camp, es cerca a la visualització de la font de dades de la taula o el formulari utilitzant la formatació definida aquí. Si la casella no es marca, es cerca a la base de dades utilitzant la formatació desada a la base de dades.

Exemple:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Aplica el format del camp

Patró de cerca

activat

Es retorna"Feb", però no "2".

desactivat

Es retorna "2", però no "Feb".


Es recomana que sempre feu cerques utilitzant la formatació de camp.

Els exemples següents mostren qüestions possibles quan feu cerques sense la formatació de camp. Aquestes qüestions depenen de la base de dades utilitzada i només tenen lloc en determinades formatacions internes per defecte:

Resultats de la cerca

Motiu

«5» retorna «14:00:00» com a hora.

Els camps d'hora no es defineixen a les bases de dades dBASE i han de simular-se. Per a visualitzar internament l'hora «14:00:00», cal un «5».

«00:00:00» retorna tots els registres d'un camp de data estàndard.

La base de dades emmagatzema internament un valor de data utilitzant un camp combinat de data/hora.

«45,79» no retorna «45,79» tot i que l'opció camp complet està seleccionada a Posició.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


En aquest cas, la formatació per defecte és la formatació que fa referència a les dades emmagatzemades internament. No sempre és visible per a l'usuari, especialment si s'utilitza per simular tipus de dades (per exemple, camps d'hora a les bases de dades dBASE). Això depèn de la base de dades utilitzada i el tipus de dades individuals. La cerca amb formatació dels camps és adequada si només voleu trobar el que es mostra actualment. Això inclou camps del tipus Data, Hora, Data/Hora i Nombre/Doble.

Malgrat tot, fer cerques sense Aplica el format del camp és adequat per a bases de dades més grans que no tenen problemes de formatació, perquè és més ràpid.

Si esteu cercant els valors de les caselles de selecció i Aplica el format del camp està activat, obtindreu un «1» per a les caselles de selecció activades, un «0» per a les caselles de selecció desactivades i una cadena buida per a les caselles de selecció no definides (tres estats). Si la cerca s'ha dut a terme amb l'opció Aplica el format del camp desactivada, veureu els valors per defecte que depenen de la llengua «CERT» o «FALS».

Si utilitzeu Aplica el format del camp quan feu cerques als quadres de llista, trobareu el text que es mostra als quadres de llista. Si no utilitzeu Aplica el format del camp, trobareu els continguts que corresponen al format de camp estàndard.

Distingeix entre majúscules i minúscules

Indica que es tenen en compte les majúscules i les minúscules durant la cerca.

Cerca cap enrere

Indica que el procés de cerca es farà en direcció inversa, des de l'últim registre fins al primer.

De dalt a baix

Torna a iniciar la cerca. Una cerca cap endavant es torna a iniciar al primer registre. Una cerca cap enrere es torna a iniciar a l'últim registre.

Expressió comodí

Podeu utilitzar els comodins següents:

Comodins

Significat

Exemple

?

per a exactament un caràcter arbitrari

"?loppy" retorna "Floppy"

"M?ller" retorna, per exemple, Miller i Moller

*

per a 0 o més caràcters arbitraris

"*-*" retorna "Unitat ZIP" i "CD-ROM"

"M*er" retorna totes les entrades que comencen amb una "M" i acaben amb "er" (per exemple, Moliner, Muntaner, Massaguer)


Si voleu cercar els caràcters ? o * pròpiament dits, poseu-hi una barra inversa a davant: «\?» o «\*». Tanmateix, això només és necessari quan està activada l'opció Expressió comodí. Quan l'opció no està activada, els caràcters comodí es processen com a caràcters normals.

Expressió regular

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Fer cerques amb expressions regulars ofereix més opcions que fer cerques amb expressions comodí. Si feu cerques amb expressions regulars, els caràcters següents es corresponen amb els que s'utilitzen en fer cerques amb comodins:

Cerca amb una expressió comodí

Cerca amb expressions regulars

?

.

*

.*


Cerca per similitud

Cerqueu termes semblants al text que heu introduït a Cerca. Activeu aquesta casella i, tot seguit, feu clic al botó Similituds per a definir les opcions de similitud.

Coincideix amb l'amplada del caràcter (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Semblança fonètica (japonès) (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Tracta com a iguals

Especifica les opcions que s'han de considerar iguals en una cerca.

Ignora

Especifica els caràcters que s'han d'ignorar.

Estat

La línia Estat mostra els registres que retorna la cerca. Si la cerca arriba al final (o al principi) d'una taula, la cerca continua automàticament a l'altre extrem.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Cerca/Cancel·la

Si la cerca s'acaba satisfactòriament, es realça el camp corresponent de la taula. Podeu continuar la cerca fent clic novament al botó Cerca. Podeu cancel·lar un procés de cerca si feu clic al botó Cancel·la.

Tanca

Tanca el diàleg. Es desaran els paràmetres de l'última cerca fins que sortiu del LibreOffice.

Si hi ha obertes diverses taules o formularis, podeu definir altres opcions de cerca per a cada document. Quan tanqueu els documents, només es desen les opcions de cerca del document que heu tancat per última vegada.

Ens cal la vostra ajuda!