Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Per enllaçar un esdeveniment amb una macro, escriviu primer una macro que contingui totes les ordres que s'han d'executar quan l'esdeveniment té lloc. Tot seguit assigneu aquesta macro a l'esdeveniment corresponent fent clic al botó ... que apareix al costat de l'esdeveniment corresponent. S'obre el diàleg Selector de macros on podeu seleccionar la macro.

Les accions següents es poden configurar individualment, la qual cosa vol dir que podeu utilitzar els vostres diàlegs per representar una acció:

  1. Visualització d'un missatge d'error,

  2. Confirmació d'un procés de supressió (per a registres de dades),

  3. Consulta de paràmetres,

  4. Comprovació de les entrades quan es desa un registre de dades.

Per exemple, podeu emetre una sol·licitud de «confirmació de supressió» com ara «Segur que voleu suprimir el client XYZ?» quan suprimiu un registre de dades.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Tot seguit s'enumeren i es descriuen tots els esdeveniments d'un formulari que poden estar enllaçats a una macro:

Abans d'actualitzar

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Després d'actualitzar

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Abans de reinicialitzar

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Un formulari es reinicialitza si es compleix una de les condicions següents:

  1. L'usuari prem un botó (HTML) que està definit com a botó de reinicialització.

  2. Es crea un registre nou buit en un formulari que està enllaçat a una font de dades. Per exemple, a l'últim registre, es pot prémer Registre següent.

Després de reinicialitzar

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Abans d'enviar

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Abans de baixar

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Abans de l'acció del registre

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Abans de tornar a carregar

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Abans del canvi al registre

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Després de l'acció del registre

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Després del canvi al registre

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Emplenament de paràmetres

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

En baixar

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

En carregar

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

En confirmar la supressió

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

En tornar a carregar

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

S'ha produït un error

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Ens cal la vostra ajuda!