General

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Un formulari és un document de text o un full de càlcul amb diversos controls. Si creeu un formulari per a una pàgina web, l'usuari pot introduir dades al formulari per enviar-lo per Internet. Les dades dels controls del formulari s'envien a un servidor indicant un URL, i aquestes dades es poden processar al servidor.

Nom

Indica un nom per al formulari. Aquest nom s'utilitza per identificar el formulari al Navegador de formularis.

URL

Indica l'URL al qual s'han d'enviar les dades del formulari emplenat.

Marc

Defineix el quadre final on ha d'aparèixer l'URL carregat.

Si feu clic al camp, podeu seleccionar una opció de la llista que indiqui a quin marc s'ha de carregar el següent document. Existeixen les possibilitats següents:

Entrada

Significat

_blank

El document següent es crea en un marc buit nou.

_parent

El document següent es crea en un marc pare. Si no existeix cap marc pare, el document es crea al mateix marc.

_self

El document següent es crea al mateix marc.

_top

El següent document es crea una finestra de nivell superior, és a dir, al marc més alt de la jerarquia; si el marc actual ja té una finestra superior, el document es crea al marc actual.


Tipus de tramesa

Indica el mètode per enviar la informació completada del formulari.

Amb el mètode "Get" les dades de cada control es transmeten com una variable d'entorn. S'afegeixen a l'URL amb la forma "?Control1=Contingut1&Control2=Contingut2&..."; la cadena de caràcters és analitzada per un programa al servidor del destinatari.

Amb el mètode «Post» es crea un document a partir del contingut del formulari que s'envia a l'URL indicat.

Codificació de la tramesa

Indica el tipus per codificar la transferència de dades.

Transferència de dades de la informació dels controls

Quan s'envia un formulari, es tenen en compte tots els controls disponibles a LibreOffice. S'envia el nom del control i el valor corresponent, si està disponible.

Els valors que s'envien en cada cas depenen del control corresponent. Per als camps de text, es transmeten les entrades visibles; per als quadres de llista, es transmeten les entrades seleccionades; per a les caselles de selecció i els camps d'opció, els valors de referència associats es transmeten si aquests camps estaven activats.

La manera d'enviar aquesta informació depèn del mètode de transferència seleccionat (Get o Post) i la codificació (URL o multipart). Si se seleccionen el mètode Get i la codificació URL, per exemple, s'envien les parelles de valors amb la forma <Nom>=<Valor>.

A més dels controls que es reconeixen en HTML, el LibreOffice ofereix altres controls. S'ha de tenir en compte que, per a camps amb un format numèric específic, els valors visibles no es transmeten, sinó que es transmeten formats fixats per defecte. La taula següent mostra com s'envien els controls específics del LibreOffice:

Control

Parell de valors

Camp numèric, camp de moneda

Un separador decimal sempre es mostra com un punt.

Camp de data

El format de data s'envia amb un format fix (MM-DD-YYYY), independent de la configuració regional de l'usuari.

Camp d'hora

El format horari s'envia amb un format fix (HH:MM:SS), independent de la configuració regional de l'usuari.

Camp de patró

Els valors dels camps de patró s'envien com a camps de text, és a dir, s'envia el valor visible al formulari.

Control de taula

Del control de taula sempre es transmeten les columnes individuals. S'envien el nom del control, el nom de la columna i el valor de la columna. Si s'utilitza el mètode Get amb la codificació URL, la transmissió es realitza amb la forma <Nom del control de taula>.<Nom de la columna>=<Valor>, per exemple, on el valor depèn de la columna.


Ens cal la vostra ajuda!