General

Aquesta pestanya General permet definir les propietats generals del control d'un formulari. Aquestes propietats s贸n diferents en funci贸 del tipus de control. No totes les propietats seg眉ents estan disponibles per a cada control.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Obriu la barra d'eines Disseny de formularifeu clic a la icona Control - pestanya General.


note

Si exporteu el document del formulari actual al format HTML, s'exporten els valors del control per defecte, no els valors del control actual. Els valors es determinen pel valor per defecte de les propietats, segons el tipus de control (per exemple, en camps de text), l'estat per defecte (per a caselles de selecci贸 i camps d'opci贸) i la selecci贸 per defecte (per a quadres de llista).


Acci贸

Podeu utilitzar accions de navegaci贸 per dissenyar els vostres propis botons de navegaci贸 de base de dades.

La taula seg眉ent descriu les accions que podeu assignar a un bot贸:

Acci贸

Descripci贸

Cap

No succeeix cap acci贸.

Envia el formulari

Envia les dades que s'introdueixen a altres camps de control del formulari actual a l'adre莽a que s'indica a les Propietats del formulari a URL.

Introdueix l'URL al quadre de text 芦URL禄 de les propietats de dades del formulari quan exporteu a un fitxer PDF.

Reinicialitza el formulari

Restableix els par脿metres d'altres camps de control als valors per defecte predefinits: Estat per defecte, Selecci贸 per defecte, Valor per defecte.

Obre el document o la p脿gina web

Obre l'URL indicat a URL. Podeu utilitzar Marc per indicar el marc de destinaci贸.

Primer registre

Mou el formulari actual al primer registre.

Registre anterior

Mou el formulari actual al registre anterior.

Registre seg眉ent

Mou el formulari actual al registre seg眉ent.

脷ltim registre

Mou el formulari actual cap a l'煤ltim registre.

Desa el registre

Desa el registre actual, si cal.

Desf茅s la introducci贸 de dades

Inverteix els canvis del registre actual.

Registre nou

Mou el formulari actual a la fila d'inserci贸.

Suprimeix el registre

Suprimeix el registre actual.

Actualitza el formulari

Torna a carregar la versi贸 desada m茅s recentment del formulari actual.


Activa o desactiva

Indica si un bot贸 per pr茅mer es comporta com un bot贸 de commutaci贸. Si definiu la commutaci贸 a 芦S铆禄, podeu commutar entre els estats del control 芦seleccionat禄 i 芦no seleccionat禄 quan feu clic al bot贸 o premeu la barra espaiadora mentre el control t茅 el focus. Un bot贸 amb l'estat 芦seleccionat禄 apareix 芦premut禄.

Actuaci贸 en un registre

Indica si s'han de mostrar o amagar els elements d'acci贸 en un control seleccionat de la barra de navegaci贸. Els elements d'acci贸 s贸n els seg眉ents: Desa el registre, Desf茅s, Registre nou, Suprimeix el registre, Actualitza.

Agafa el focus quan es faci clic

Si definiu aquesta opci贸 a 芦S铆禄, el bot贸 per pr茅mer rep el focus quan hi feu clic.

Alineaci贸/alineaci贸 de gr脿fics

Les opcions d'alineaci贸 estan alineades a l'esquerra i centrades a la dreta. Aquestes opcions estan disponibles per als seg眉ents elements

  1. T铆tol dels camps d'etiqueta,

  2. Contingut dels camps de text,

  3. Contingut dels camps de taula a les columnes d'un control de taula,

  4. Gr脿fics o text que s'utilitzen en botons.

    note

    L'opci贸 Alineaci贸 per a botons s'anomena Alineaci贸 de gr脿fics.


Al莽ada

Defineix l'al莽ada del control.

Al莽ada de la fila

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Amaga la selecci贸

Especifica si una selecci贸 de text en un control roman seleccionada quan el focus ja no 茅s en un control. Si definiu Amaga la selecci贸 a 芦No禄, el text seleccionat segueix seleccionat quan es mou el focus del control que cont茅 el text.

Amplada

Estableix l'amplada de la columna en el camp de control de taula en les unitats que s'especifiquen en les opcions del m貌dul del LibreOffice. Si voleu podeu introduir un valor seguit d'una unitat de mesura v脿lida per exemple 2 cm.

Amplada

Defineix l'amplada del control.

Ancoratge

Defineix on ser脿 ancorat el control.

Aturada de tabulaci贸

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

No

When using the Tab key, focusing skips the control.

S铆

El control es pot seleccionar amb la tecla Tabulador.


Barra de despla莽ament

afegeix el tipus de barra de despla莽ament que especifiqueu a un quadre de text.

Barra de navegaci贸

Especifica si s'ha de mostrar la barra de Navegaci贸 a la vora inferior del control de taula.

Bot贸 de selecci贸 de valors

els camps de moneda els camps de data i hora es poden introduir com a botons de gir en el formulari.

Bot贸 per defecte

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

Aquesta propietat nom茅s s'ha d'assignar a un bot贸 individual del document.


Quan utilitzeu formularis de p脿gines web, podeu trobar-vos aquesta propietat a les m脿scares de cerca. Aquestes s贸n m脿scares d'edici贸 que contenen un camp de text i un bot贸 del tipus Envia. El terme de cerca s'introdueix al camp de text i la cerca s'inicia quan es fa clic al bot贸. Tanmateix, si el bot贸 es defineix com a bot贸 per defecte, nom茅s cal que premeu Retorn despr茅s d'introduir el terme de cerca per tal d'iniciar la cerca.

Camp d'etiqueta

Especifica la font per a l'etiqueta del control. S'utilitzar脿 el text del camp d'etiqueta en comptes del nom d'un camp de base de dades. Per exemple al di脿leg Filtre Navegador cerca i com a nom de columna a la vista de taula.

Per definir un car脿cter d'una etiqueta com a mnem貌nic de manera que l'usuari pugui accedir a aquest control prement el car脿cter al teclat, inseriu un car脿cter titlla (~ davant del car脿cter a l'etiqueta.

Quan s'utilitzen botons d'opci贸, nom茅s es pot utilitzar el text d'un marc de grup com a camp d'etiqueta. Aquest text s'aplica a tots els botons d'opci贸 del mateix grup.

Si feu clic al bot贸 ... que apareix al costat del camp de text, veureu el di脿leg Selecci贸 del camp d'etiqueta. Seleccioneu una etiqueta de la llista.

Marqueu la casella Cap assignaci贸 per eliminar l'enlla莽 entre un control i el camp d'etiqueta assignat.

Canvi gran

Indiqueu el valor que voleu afegir o restar quan l'usuari faci clic al bot贸 lliscant de la barra de despla莽ament.

Canvi petit

Indica el valor que s'ha d'afegir o eliminar quan l'usuari fa clic a la icona de fletxa de la barra de despla莽ament.

Car脿cters de la contrasenya

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

Els car脿cters i els seus codis ASCII es poden veure al di脿leg Car脿cters especials (Insereix 鈻 Car脿cter especial).


Color de fons

Un color de fons est脿 disponible per a la majoria dels camps de control. Si feu clic sobre el color de fons s'obrir脿 una llista que us permetr脿 seleccionar entre diversos colors. L'opci贸 芦Est脿ndard禄 adopta l'ajustament del sistema. Si el color desitjat no est脿 llistat feu clic al bot贸 ... per definir un color al di脿leg del color .

Color de la vora

Especifica el color de la vora per als controls que tenen la propietat 芦Border禄 establerta a 芦flat禄.

Color del s铆mbol

Indica el color per als s铆mbols dels controls, per exemple les fletxes d'una barra de despla莽ament.

Data m脿x.

determina una data que no es pot superar amb un altre valor introdu茂t per l'usuari.

Data m铆n.

determina la data m茅s primerenca que un usuari pot introduir.

Data per defecte

Defineix la data per defecte.

Despla莽ament amb la roda del ratol铆

Defineix si s'ha de canviar el valor quan l'usuari giri la roda del ratol铆. Mai: no canvia el valor. Quan tingui el focus: (per defecte) el valor canvia quan el control tingui el focus i el punter est脿 enfocant al control i es gira la roda. Sempre: el valor canvia sempre que el punter est脿 apuntant al control i es gira la roda sense importar quin control t茅 el focus.

Desplegable

Un camp de control amb la propietat desplegable t茅 un bot贸 de fletxa addicional que obre la llista d'entrades de formulari existents per clic del ratol铆. AComptador de l铆niespodeu especificar quantes l铆nies (o files) s'han de mostrar en l'estat desplegable. Els camps de combinaci贸 poden tenir la propietat desplegable.

Els quadres combinats que s'han inserit com a columnes en un control de la taula sempre s贸n llistes desplegables per defecte.

Divisi贸 de paraula

Mostra text a m茅s d'una l铆nia. Us permet utilitzar salts de l铆nia en un quadre de text, de manera que podeu introduir m茅s d'una l铆nia de text. Per a introduir un salt de l铆nia manualment, premeu la tecla Retorn.

Edita la m脿scara

en especificar el codi de car脿cter en els camps de patrons podeu determinar qu猫 pot introduir l'usuari en el camp de patr贸.

La longitud de la m脿scara d'edici贸 determina el nombre de les posicions possibles d'entrada. Si l'usuari introdueix car脿cters que no es corresponen amb la m脿scara d'edici贸, es rebutja l'entrada quan l'usuari surt del camp. Podeu introduir els car脿cters seg眉ents per definir la m脿scara d'edici贸:

Car脿cter

Significat

L

Una constant de text. Aquesta posici贸 no es pot editar. El car脿cter es mostra a la posici贸 corresponent de la m脿scara literal.

a

Es poden introduir els car脿cters a-z i A-Z. Els car脿cters en maj煤scules no es converteixen a car脿cters en min煤scules.

A

Es poden introduir els car脿cters A-Z. Si s'introdueix una min煤scula, es converteix en maj煤scula autom脿ticament.

c

Es poden introduir els car脿cters a-z A-Z i 0-9 Els car脿cters en maj煤scules no es converteixen a min煤scules.

C

Es poden introduir els car脿cters A-Z i 0-9. Si s'introdueix una min煤scula es converteix en maj煤scula autom脿ticament.

N

Nom茅s es poden introduir els car脿cters de 0 a 9.

x

Es poden introduir tots els car脿cters imprimibles.

X

Es poden introduir tots els car脿cters imprimibles. Si s'introdueix una min煤scula, es converteix en maj煤scula autom脿ticament.


Per a la m脿scara literal 芦__.__.2000禄, per exemple, definiu la m脿scara d'edici贸 芦NNLNNLLLLL禄 de manera que l'usuari nom茅s pugui introduir quatre d铆gits quan introdueixi una data.

Emplenament autom脿tic

La funci贸 AutoFill mostra una llista d'entrades anteriors despr茅s que comenceu a escriure una entrada.

Enumera les entrades

tingueu en compte els consells referits als controls de teclat.

L'entrada de llista predefinida per defecte s'introdueix al quadre Quadre combinat de selecci贸 per defecte.

note

Tingueu en compte que les entrades de llista que s'introdueixen aqu铆 nom茅s s'incorporen al formulari si a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, l'opci贸"Llista de valors" est脿 seleccionada.


Si no voleu que les entrades de llista s'escriguin en una base de dades o es transmetin al destinatari del formulari web, sin贸 que voleu valors assignats que no es mostrin al formulari, podeu assignar les entrades de llista a altres valors en una llista de valors. La llista de valors es determina a la pestanya Dades. A Tipus de contingut de la llista, seleccioneu l'opci贸 "Llista de valors". Tot seguit introdu茂u els valors a Contingut de la llista que s'han d'assignar a les entrades de llista visibles al formulari. Perqu猫 l'assignaci贸 sigui correcta, 茅s rellevant l'ordre a la llista de valors.

note

Per als documents HTML, una entrada de llista introdu茂da a la pestanya General es correspon amb l'etiqueta HTML <OPTION>; una entrada de la llista de valors introdu茂da a la pestanya Dades, a Contingut de la llista es correspon amb l'etiqueta <OPTION VALUE=...>.


Escala

Resizes the image to fit the size of the control.

Estat per defecte

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

Per a un bot贸 de tipus Reinicialitza, podeu definir l'estat del control si l'usuari activa el bot贸 de reinicialitzaci贸.

Per als camps d'opci贸 agrupats, l'estat del grup que correspon al par脿metre per defecte es defineix mitjan莽ant la propietat 芦Estat per defecte禄.

Estat triple

Indica si una casella de selecci贸 tamb茅 pot representar valors ZERO d'una base de dades enlla莽ada a part dels valors TRUE i FALSE. Aquesta funci贸 nom茅s est脿 disponible si la base de dades accepta tres estats TRUE FALSE i ZERO.

note

La propietat "Estat triple" nom茅s est脿 definida per a formularis de bases de dadesno per als formularis HTML.


Estil

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Etiqueta

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

Quan creeu un control nou, la descripci贸 predefinida a la propietat 芦Nom禄 s'utilitza com a opci贸 per defecte per a etiquetar el control. L'etiqueta consisteix en un nom del camp de control i un enter que numera el control (per exemple, CommandButton1). Amb la propietat 芦T铆tol禄 podeu assignar una altra descripci贸 al control de manera que l'etiqueta reflecteixi la funci贸 del control. Canvieu aquesta entrada per a assignar una etiqueta expressiva al control que es mostra a l'usuari.

Per a crear un t铆tol amb m茅s d'una l铆nia, obriu el quadre combinat mitjan莽ant el bot贸 de fletxa. Podeu inserir un salt de l铆nia prement Maj++Retorn.

note

La propietat 芦T铆tol禄 nom茅s s'utilitza per a etiquetar un element del formulari a la interf铆cie visible per a l'usuari. Si treballeu amb macros, tingueu en compte que durant el temps d'execuci贸 sempre es crida un control amb la propietat 芦Nom禄.


Filtre/Ordre

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Format d'hora

You can define the desired format for the time display.

Format de data

amb camps de data podeu determinar el format per a la data de publicaci贸.

note

Tots els camps de format (data, hora, moneda, num猫ric) es formaten autom脿ticament amb el format seleccionat tan aviat com sortiu, independentment de com h脿giu introdu茂t la informaci贸.


Format estricte

Podeu tenir un validador de format amb els camps de control que accepten continguts formatats (data, hora, i aix铆 successivament). Si s'activa la funci贸 en format estricte (Si ) nom茅s s'accepten els car脿cters permesos. per exemple en un camp de data nom茅s s'accepten els n煤meros o els delimitadors de data; s'ignoren totes les entrades alfab猫tiques introdu茂des des el teclat.

Formataci贸

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Gr脿fics

Un bot贸 d'imatge t茅 una propietat "Gr脿fic". La propietat "Gr脿fic" especifica el cam铆 del gr脿fic i el nom del fitxer que es vol mostrar al bot贸. Si seleccioneu el fitxer gr脿fic amb el bot贸 ..., la ruta i el nom del fitxer s'inclouran autom脿ticament en el quadre de text.

Habilitat

Si un camp de control t茅 la propietat "Enabled" (Yes ) el formulari d'usuari pot utilitzar el camp de control. Altrament (No) est脿 desactivat i gris clar.

Hora m脿x.

determina una hora que no es pot superar amb un altre valor introdu茂t per l'usuari.

Hora m铆n.

determina el temps m铆nim que un usuari pot introduir.

Hora per defecte

Defineix l'hora per defecte.

Imprimible

Indica si voleu que el camp de control aparegui en la impressi贸 d'un document.

Les l铆nies del text acaben amb

Per als camps de text, seleccioneu el codi de final de l铆nia que s'ha d'utilitzar quan s'escriu text a una columna d'una base de dades.

Lletra tipogr脿fica

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Longitud m脿xima del text

per a quadres combinats i de text podeu definir el nombre m脿xim de car脿cters que l'usuari pot introduir. Si aquesta propietat del camp de control 茅s incerta la configuraci贸 per defecte ser脿 zero.

Si el control est脿 enlla莽at a una base de dades i s'ha d'acceptar la longitud del text de la definici贸 de camps de la base de dades, no heu d'introduir la longitud del text aqu铆. Nom茅s s'accepten els par脿metres de la base de dades si la propietat del control no estava definida (estat 芦No definit禄).

Marc

Tamb茅 podeu especificar el marc de destinaci贸 per a mostrar un URL que obriu quan feu clic a un bot贸 que s'ha assignat a l'acci贸 芦Obre document o p脿gina web禄.

Si feu clic al camp, podeu seleccionar una opci贸 de la llista que indiqui a quin marc s'ha de carregar el seg眉ent document. Existeixen les possibilitats seg眉ents:

Entrada

Significat

_blank

El document seg眉ent es crea en un marc buit nou.

_parent

El document seg眉ent es crea en un marc pare. Si no existeix cap marc pare, el document es crea al mateix marc.

_self

El document seg眉ent es crea al mateix marc.

_top

El seg眉ent document es crea una finestra de nivell superior, 茅s a dir, al marc m茅s alt de la jerarquia; si el marc actual ja t茅 una finestra superior, el document es crea al marc actual.


note

La propietat 芦Marc禄 茅s rellevant per als formularis HTML, per貌 no per als formularis de bases de dades.


Marcador de registre

Indica si la primera columna es mostra amb etiquetes de fila en les quals el registre actual est脿 marcat per una fletxa.

Mida de la icona

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de despla莽ament en 芦unitats de valor禄. Un valor de (芦Valor m脿x. de despla莽ament禄 menys 芦Valor m铆n. de despla莽ament禄) / 2 crea una miniatura que ocupa la meitat de l'脿rea del fons.

Si es defineix a 0, l'amplada de la miniatura ser脿 igual a la seva al莽ada.

M脿scara literal

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

La llargada de la m脿scara literal sempre s'ha de correspondre amb la llargada de la m脿scara d'edici贸. Si aquest no 茅s el cas, la m脿scara d'edici贸 es talla o s'emplena amb espais buits fins a la llargada de la m脿scara d'edici贸.


Navegaci贸

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Nom

Cada camp de control i cada formulari t茅 una propietat 芦Nom禄 a trav茅s de la qual es pot identificar. El nom apareixer脿 al Navegador de formularis i utilitzant el nom al camp de control es pot fer refer猫ncia des d'una macro. Els ajustaments predeterminats ja especifiquen un nom que es construeix utilitzant l'etiqueta i el n煤mero del camp.

note

Si treballeu amb macros, assegureu-vos que els noms dels controls s贸n 煤nics.


El nom tamb茅 s'utilitza per a agrupar diferents controls que funcionalment pertanyen a un mateix grup, com els botons d'opci贸. Per a fer-ho, doneu el mateix nom a tots els membres del grup: els controls amb noms id猫ntics formen un grup. Els controls agrupats es poden representar visualment mitjan莽ant un quadre de grup.

Nombre de decimals

amb camps num猫rics i monetaris podeu determinar el nombre de d铆gits mostrats a la dreta del punt decimal.

Nom茅s de lectura

La propietat "nom茅s de lectura" es pot assignar a tots els controls en qu猫 l'usuari pot introduir text. Si s'assigna la propietat de nom茅s lectura a un camp d'imatge que utilitza gr脿fics d'una base de dades, l'usuari no podr脿 inserir nous gr脿fics a la base de dades.

Ordre de les tabulacions

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

La propietat 芦Ordre de les tabulacions禄 no est脿 disponible per als controls amagats. Si voleu, podeu definir aquesta propietat per a botons d'imatge i controls d'imatge de manera que pugueu seleccionar aquests controls amb la tecla Tab.


Quan creeu un formulari, s'assigna autom脿ticament un 铆ndex als camps de control que s'afegeixen a aquest formulari; a cada camp de control afegit s'assigna un 铆ndex augmentat per 1. Si canvieu l'铆ndex d'un control, s'actualitzaran autom脿ticament els 铆ndexs d'altres controls. Tamb茅 s'assigna un valor als elements que no es poden focalitzar (Aturada de tabulaci贸 = no). Malgrat tot, aquests controls s'ometen quan s'utilitza la tecla Tab.

Tamb茅 podeu definir f脿cilment els 铆ndexs dels diferents controls al di脿leg Ordre de les tabulacions.

Orientaci贸

Indica l'orientaci贸 horitzontal o vertical d'una barra de despla莽ament o d'un bot贸 de selecci贸 de valors.

Pas de valor

Podeu establir els intervals de valor per als botons de gir num猫ric i monetari. Utilitzeu les fletxes amunt i avall del bot贸 de selecci贸 de valors per augmentar o disminuir el valor.

Posici贸

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Posici贸X

Defineix la posici贸 X del control, relativa a l'脿ncora.

Posici贸Y

Defineix la posici贸 Y del control, relativa a l'脿ncora.

Recompte de l铆nies

per als quadres combinats amb la propietat 芦Dropdown禄 podeu especificar quantes l铆nies s'han de mostrar a la llista desplegable. Amb els camps de control que no tenen l'opci贸 de Dropdownla visualitzaci贸 de la l铆nia s'especificar脿 per la mida del camp de control i la mida del tipus de lletra.

Repeteix

Indica si l'acci贸 d'un control com ara un bot贸 de selecci贸 de valors es repeteix quan feu clic al control i manteniu premut el bot贸 del ratol铆.

Retard

Especifica el retard en mil路lisegons entre els esdeveniments repetitius. Un esdeveniment repetitiu es produeix quan feu clic a un bot贸 de fletxa o al fons d'una barra de despla莽ament o un dels botons de navegaci贸 de registre d'una barra de navegaci贸 i manteniu premut el bot贸 del ratol铆 durant algun temps. Podeu introduir un valor seguit per una unitat de temps v脿lida per exemple 2 s o 500 ms.

Selecci贸 m煤ltiple

permet seleccionar m茅s d'un element en un quadre de llista.

Selecci贸 per defecte

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

Per a un bot贸 de reinicialitzaci贸, l'entrada Selecci贸 per defecte defineix l'estat del quadre de llista si l'usuari activa el bot贸 de reinicialitzaci贸.

Per a un quadre de llista que cont茅 una llista de valors, podeu fer clic al bot贸 ... per a obrir el di脿leg Selecci贸 per defecte.

Al di脿leg Selecci贸 per defecte, seleccioneu les entrades que voleu marcar com a seleccionades quan obriu el formulari que cont茅 el quadre de llista.

Separador de milers

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

S铆mbol de moneda

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

S铆mbol de prefix

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Text d'ajuda

Proporciona l'opci贸 d'introduir un text d'ajuda que es mostrar脿 com un consell del control. El consell mostra el text en mode d'usuari quan el ratol铆 es mou sobre el control.

Per als botons de tipus URL, el text d'ajuda apareix com a consell ampliat en comptes de l'adre莽a URL introdu茂da sota URL.

Text d'ajuda

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Text per defecte

Defineix el text per defecte per a un quadre de text o un quadre combinat.

Tipus de text

Permet utilitzar salts de l铆nia i formataci贸 en un camp de control, com ara un quadre de text o una etiqueta. Per a inserir manualment un salt de l铆nia, premeu la tecla Retorn. Seleccioneu 芦L铆nies m煤ltiples amb formataci贸禄 per a introduir text formatat.

warning

Si seleccioneu el tipus de text 芦L铆nies m煤ltiples amb formataci贸禄, no podeu vincular aquest control a un camp d'una base de dades.


note

Aquest control s'anomena 芦Entrada de l铆nies m煤ltiples禄 per a una columna de text dins d'un control de taula.


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Si moveu el ratol铆 per sobre el bot贸 en mode d'usuari, apareix l'URL com a consell ampliat, sempre que no s'hagi introdu茂t cap altre text d'ajuda.

URL d'ajuda

Especifica una etiqueta per lots en l'ortografia URL que es refereix a un document d'ajuda i que es pot cridar amb l'ajuda del camp de control. L'ajuda per al camp de control es pot obrir si el focus es col路loca en el camp de control i l'usuari prem F1.

Valor

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Valor d'increment/decrement

Determina intervals per afegir o eliminar amb cada activaci贸 del control del bot贸 de selecci贸 de valors.

Valor de despla莽ament per defecte

Defineix el valor per defecte de la barra de despla莽ament.

Valor m脿x.

per a camps num猫rics i monetaris podeu determinar el valor m脿xim que l'usuari pot introduir.

Valor m脿xim de despla莽ament

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Valor m铆n.

per a camps num猫rics i monetaris podeu determinar un valor m铆nim per evitar que l'usuari introdueixi un valor m茅s petit.

Valor m铆nim de despla莽ament

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Valor per defecte

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

Per a un bot贸 de reinicialitzaci贸, l'entrada Valor per defecte defineix l'estat del control si l'usuari activa el bot贸 de reinicialitzaci贸.

Visible

Defineix si el control ser脿 visible en el mode viu. En el mode de disseny el control sempre 茅s visible.

Tingueu en compte que si aquesta propietat est脿 definida com a 芦S铆禄 (per defecte), aix貌 no significa necess脿riament que el control apareixer脿 a la pantalla. S'apliquen restriccions addicionals en calcular la visibilitat efectiva del control. Per exemple, un control empla莽at a una secci贸 no visible al Writer mai es visualitzar脿 fins que la darrera secci贸 sigui visible.

Si la propietat est脿 definida com a 芦No禄, aleshores el control sempre estar脿 amagat en el mode viu.

Versions de l'OpenOffice.org fins a la 3.1 ignoraran aquesta propietat en llegir documents que en facin 煤s.

Vora

Amb camps de control que tenen un marc, podeu determinar la visualitzaci贸 de la vora en el formulari utilitzant la propietat 芦Vora禄. Podeu seleccionar entre les opcions "Sense el marc" "aspecte 3-D" o "Pla".

Ens cal la vostra ajuda!