General

Aquesta pestanya General permet definir les propietats generals del control d'un formulari. Aquestes propietats són diferents en funció del tipus de control. No totes les propietats següents estan disponibles per a cada control.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Obriu la barra d'eines Disseny de formularifeu clic a la icona Control - pestanya General.


note

Si exporteu el document del formulari actual al format HTML, s'exporten els valors del control per defecte, no els valors del control actual. Els valors es determinen pel valor per defecte de les propietats, segons el tipus de control (per exemple, en camps de text), l'estat per defecte (per a caselles de selecció i camps d'opció) i la selecció per defecte (per a quadres de llista).


Acció

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

La taula següent descriu les accions que podeu assignar a un botó:

Acció

Descripció

Cap

No succeeix cap acció.

Envia el formulari

Envia les dades que s'introdueixen a altres camps de control del formulari actual a l'adreça que s'indica a les Propietats del formulari a URL.

Introdueix l'URL al quadre de text «URL» de les propietats de dades del formulari quan exporteu a un fitxer PDF.

Reinicialitza el formulari

Restableix els paràmetres d'altres camps de control als valors per defecte predefinits: Estat per defecte, Selecció per defecte, Valor per defecte.

Obre el document o la pàgina web

Obre l'URL indicat a URL. Podeu utilitzar Marc per indicar el marc de destinació.

Primer registre

Mou el formulari actual al primer registre.

Registre anterior

Mou el formulari actual al registre anterior.

Registre següent

Mou el formulari actual al registre següent.

Últim registre

Mou el formulari actual cap a l'últim registre.

Desa el registre

Desa el registre actual, si cal.

Desfés la introducció de dades

Inverteix els canvis del registre actual.

Registre nou

Mou el formulari actual a la fila d'inserció.

Suprimeix el registre

Suprimeix el registre actual.

Actualitza el formulari

Torna a carregar la versió desada més recentment del formulari actual.


Activa o desactiva

Indica si un botó per prémer es comporta com un botó de commutació. Si definiu la commutació a «Sí», podeu commutar entre els estats del control «seleccionat» i «no seleccionat» quan feu clic al botó o premeu la barra espaiadora mentre el control té el focus. Un botó amb l'estat «seleccionat» apareix «premut».

Actuació en un registre

Indica si s'han de mostrar o amagar els elements d'acció en un control seleccionat de la barra de navegació. Els elements d'acció són els següents: Desa el registre, Desfés, Registre nou, Suprimeix el registre, Actualitza.

Agafa el focus quan es faci clic

Si definiu aquesta opció a «Sí», el botó per prémer rep el focus quan hi feu clic.

Alineació/alineació de gràfics

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Títol dels camps d'etiqueta,

  2. Contingut dels camps de text,

  3. Contingut dels camps de taula a les columnes d'un control de taula,

  4. Gràfics o text que s'utilitzen en botons.

    note

    L'opció Alineació per a botons s'anomena Alineació de gràfics.


Alçada

Defineix l'alçada del control.

Alçada de la fila

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Amaga la selecció

Especifica si una selecció de text en un control roman seleccionada quan el focus ja no és en un control. Si definiu Amaga la selecció a «No», el text seleccionat segueix seleccionat quan es mou el focus del control que conté el text.

Amplada

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Amplada

Defineix l'amplada del control.

Ancoratge

Defineix on serà ancorat el control.

Aturada de tabulació

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

No

When using the Tab key, focusing skips the control.

El control es pot seleccionar amb la tecla Tabulador.


Barra de desplaçament

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Barra de navegació

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Botó de selecció de valors

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Botó per defecte

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

Aquesta propietat només s'ha d'assignar a un botó individual del document.


Quan utilitzeu formularis de pàgines web, podeu trobar-vos aquesta propietat a les màscares de cerca. Aquestes són màscares d'edició que contenen un camp de text i un botó del tipus Envia. El terme de cerca s'introdueix al camp de text i la cerca s'inicia quan es fa clic al botó. Tanmateix, si el botó es defineix com a botó per defecte, només cal que premeu Retorn després d'introduir el terme de cerca per tal d'iniciar la cerca.

Camp d'etiqueta

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

To define one character of the label as a mnemonic, so that the user can access this control by pressing the character on the keyboard, insert a tilde (~) character in front of the character in the label.

Quan s'utilitzen botons d'opció, només es pot utilitzar el text d'un marc de grup com a camp d'etiqueta. Aquest text s'aplica a tots els botons d'opció del mateix grup.

Si feu clic al botó ... que apareix al costat del camp de text, veureu el diàleg Selecció del camp d'etiqueta. Seleccioneu una etiqueta de la llista.

Activeu el quadre Cap assignació per a suprimir l'enllaç entre un control i el camp d'etiqueta assignat.

Canvi gran

Indiqueu el valor que voleu afegir o restar quan l'usuari faci clic al botó lliscant de la barra de desplaçament.

Canvi petit

Indica el valor que s'ha d'afegir o eliminar quan l'usuari fa clic a la icona de fletxa de la barra de desplaçament.

Caràcters de la contrasenya

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

Els caràcters i els seus codis ASCII es poden veure al diàleg Caràcters especials (Insereix ▸ Caràcter especial).


Color de fons

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Color de la vora

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Color del símbol

Indica el color per als símbols dels controls, per exemple les fletxes d'una barra de desplaçament.

Data màx.

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Data mín.

Determines the earliest date that a user can enter.

Data per defecte

Defineix la data per defecte.

Desplaçament amb la roda del ratolí

Defineix si s'ha de canviar el valor quan l'usuari giri la roda del ratolí. Mai: no canvia el valor. Quan tingui el focus: (per defecte) el valor canvia quan el control tingui el focus i el punter està enfocant al control i es gira la roda. Sempre: el valor canvia sempre que el punter està apuntant al control i es gira la roda sense importar quin control té el focus.

Desplegable

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Els quadres combinats que s'han inserit com a columnes en un control de la taula sempre són llistes desplegables per defecte.

Divisió de paraula

Mostra text a més d'una línia. Us permet utilitzar salts de línia en un quadre de text, de manera que podeu introduir més d'una línia de text. Per a introduir un salt de línia manualment, premeu la tecla Retorn.

Edita la màscara

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

La longitud de la màscara d'edició determina el nombre de les posicions possibles d'entrada. Si l'usuari introdueix caràcters que no es corresponen amb la màscara d'edició, es rebutja l'entrada quan l'usuari surt del camp. Podeu introduir els caràcters següents per definir la màscara d'edició:

Caràcter

Significat

L

Una constant de text. Aquesta posició no es pot editar. El caràcter es mostra a la posició corresponent de la màscara literal.

a

Es poden introduir els caràcters a-z i A-Z. Els caràcters en majúscules no es converteixen a caràcters en minúscules.

A

Es poden introduir els caràcters A-Z. Si s'introdueix una minúscula, es converteix en majúscula automàticament.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

The characters A-Z and 0-9 can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

N

Només es poden introduir els caràcters de 0 a 9.

x

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles.

X

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles. Si s'introdueix una minúscula, es converteix en majúscula automàticament.


Per a la màscara literal «__.__.2000», per exemple, definiu la màscara d'edició «NNLNNLLLLL» de manera que l'usuari només pugui introduir quatre dígits quan introdueixi una data.

Emplenament automàtic

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Enumera les entrades

Please note the tips referring to the keyboard controls.

L'entrada de llista predefinida per defecte s'introdueix al quadre Quadre combinat de selecció per defecte.

note

Tingueu en compte que les entrades de llista que s'introdueixen aquí només s'incorporen al formulari si a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, l'opció"Llista de valors" està seleccionada.


Si no voleu que les entrades de llista s'escriguin en una base de dades o es transmetin al destinatari del formulari web, sinó que voleu valors assignats que no es mostrin al formulari, podeu assignar les entrades de llista a altres valors en una llista de valors. La llista de valors es determina a la pestanya Dades. A Tipus de contingut de la llista, seleccioneu l'opció "Llista de valors". Tot seguit introduïu els valors a Contingut de la llista que s'han d'assignar a les entrades de llista visibles al formulari. Perquè l'assignació sigui correcta, és rellevant l'ordre a la llista de valors.

note

Per als documents HTML, una entrada de llista introduïda a la pestanya General es correspon amb l'etiqueta HTML


Escala

Resizes the image to fit the size of the control.

Estat per defecte

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

Per a un botó de tipus Reinicialitza, podeu definir l'estat del control si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Per als camps d'opció agrupats, l'estat del grup que correspon al paràmetre per defecte es defineix mitjançant la propietat «Estat per defecte».

Estat triple

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

note

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


Estil

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Etiqueta

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

Quan creeu un control nou, la descripció predefinida a la propietat «Nom» s'utilitza com a opció per defecte per a etiquetar el control. L'etiqueta consisteix en un nom del camp de control i un enter que numera el control (per exemple, CommandButton1). Amb la propietat «Títol» podeu assignar una altra descripció al control de manera que l'etiqueta reflecteixi la funció del control. Canvieu aquesta entrada per a assignar una etiqueta expressiva al control que es mostra a l'usuari.

Per a crear un títol amb més d'una línia, obriu el quadre combinat mitjançant el botó de fletxa. Podeu inserir un salt de línia prement Maj++Retorn.

note

La propietat «Títol» només s'utilitza per a etiquetar un element del formulari a la interfície visible per a l'usuari. Si treballeu amb macros, tingueu en compte que durant el temps d'execució sempre es crida un control amb la propietat «Nom».


Filtre/Ordre

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Format d'hora

You can define the desired format for the time display.

Format de data

With date fields you can determine the format for the date readout.

note

Tots els camps de format (data, hora, moneda, numèric) es formaten automàticament amb el format seleccionat tan aviat com sortiu, independentment de com hàgiu introduït la informació.


Format estricte

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Formatació

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Gràfics

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Habilitat

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Hora màx.

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Hora mín.

Determines the minimum time that a user can enter.

Hora per defecte

Defineix l'hora per defecte.

Imprimible

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Les línies del text acaben amb

Per als camps de text, seleccioneu el codi de final de línia que s'ha d'utilitzar quan s'escriu text a una columna d'una base de dades.

Lletra tipogràfica

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Longitud màxima del text

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

Si el control està enllaçat a una base de dades i s'ha d'acceptar la longitud del text de la definició de camps de la base de dades, no heu d'introduir la longitud del text aquí. Només s'accepten els paràmetres de la base de dades si la propietat del control no estava definida (estat «No definit»).

Marc

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Si feu clic al camp, podeu seleccionar una opció de la llista que indiqui a quin marc s'ha de carregar el següent document. Existeixen les possibilitats següents:

Entrada

Significat

_blank

El document següent es crea en un marc buit nou.

_parent

El document següent es crea en un marc pare. Si no existeix cap marc pare, el document es crea al mateix marc.

_self

El document següent es crea al mateix marc.

_top

El següent document es crea una finestra de nivell superior, és a dir, al marc més alt de la jerarquia; si el marc actual ja té una finestra superior, el document es crea al marc actual.


note

La propietat «Marc» és rellevant per als formularis HTML, però no per als formularis de bases de dades.


Marcador de registre

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Mida de la icona

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de desplaçament en «unitats de valor». Un valor de («Valor màx. de desplaçament» menys «Valor mín. de desplaçament») / 2 crea una miniatura que ocupa la meitat de l'àrea del fons.

Si es defineix a 0, l'amplada de la miniatura serà igual a la seva alçada.

Màscara literal

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

La llargada de la màscara literal sempre s'ha de correspondre amb la llargada de la màscara d'edició. Si aquest no és el cas, la màscara d'edició es talla o s'emplena amb espais buits fins a la llargada de la màscara d'edició.


Navegació

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Nom

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

note

Si treballeu amb macros, assegureu-vos que els noms dels controls són únics.


El nom també s'utilitza per a agrupar diferents controls que funcionalment pertanyen a un mateix grup, com els botons d'opció. Per a fer-ho, doneu el mateix nom a tots els membres del grup: els controls amb noms idèntics formen un grup. Els controls agrupats es poden representar visualment mitjançant un quadre de grup.

Nombre de decimals

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Només de lectura

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Ordre de les tabulacions

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

La propietat «Ordre de les tabulacions» no està disponible per als controls amagats. Si voleu, podeu definir aquesta propietat per a botons d'imatge i controls d'imatge de manera que pugueu seleccionar aquests controls amb la tecla Tab.


Quan creeu un formulari, s'assigna automàticament un índex als camps de control que s'afegeixen a aquest formulari; a cada camp de control afegit s'assigna un índex augmentat per 1. Si canvieu l'índex d'un control, s'actualitzaran automàticament els índexs d'altres controls. També s'assigna un valor als elements que no es poden focalitzar (Aturada de tabulació = no). Malgrat tot, aquests controls s'ometen quan s'utilitza la tecla Tab.

També podeu definir fàcilment els índexs dels diferents controls al diàleg Ordre de les tabulacions.

Orientació

Indica l'orientació horitzontal o vertical d'una barra de desplaçament o d'un botó de selecció de valors.

Pas de valor

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Posició

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PosicióX

Defineix la posició X del control, relativa a l'àncora.

PosicióY

Defineix la posició Y del control, relativa a l'àncora.

Recompte de línies

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Repeteix

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Retard

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Selecció múltiple

Allows you to select more than one item in a list box.

Selecció per defecte

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

Per a un botó de reinicialització, l'entrada Selecció per defecte defineix l'estat del quadre de llista si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Per a un quadre de llista que conté una llista de valors, podeu fer clic al botó ... per a obrir el diàleg Selecció per defecte.

Al diàleg Selecció per defecte, seleccioneu les entrades que voleu marcar com a seleccionades quan obriu el formulari que conté el quadre de llista.

Separador de milers

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Símbol de moneda

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Símbol de prefix

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Text d'ajuda

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

Per als botons de tipus URL, el text d'ajuda apareix com a consell ampliat en comptes de l'adreça URL introduïda sota URL.

Text d'ajuda

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Text per defecte

Defineix el text per defecte per a un quadre de text o un quadre combinat.

Tipus de text

Permet utilitzar salts de línia i formatació en un camp de control, com ara un quadre de text o una etiqueta. Per a inserir manualment un salt de línia, premeu la tecla Retorn. Seleccioneu «Línies múltiples amb formatació» per a introduir text formatat.

warning

Si seleccioneu el tipus de text "Línies múltiples amb formatació", no podeu vincular aquest control a un camp d'una base de dades.


note

Aquest control s'anomena "Entrada de línies múltiples" per a una columna de text dins d'un control de taula.


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Si moveu el ratolí per sobre el botó en mode d'usuari, apareix l'URL com a consell ampliat, sempre que no s'hagi introduït cap altre text d'ajuda.

URL d'ajuda

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Valor

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Valor d'increment/decrement

Determina intervals per afegir o eliminar amb cada activació del control del botó de selecció de valors.

Valor de desplaçament per defecte

Defineix el valor per defecte de la barra de desplaçament.

Valor màx.

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Valor màxim de desplaçament

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Valor mín.

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Valor mínim de desplaçament

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Valor per defecte

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

Per a un botó de reinicialització, l'entrada Valor per defecte defineix l'estat del control si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Visible

Defineix si el control serà visible en el mode viu. En el mode de disseny el control sempre és visible.

Tingueu en compte que si aquesta propietat està definida com a «Sí» (per defecte), això no significa necessàriament que el control apareixerà a la pantalla. S'apliquen restriccions addicionals en calcular la visibilitat efectiva del control. Per exemple, un control emplaçat a una secció no visible al Writer mai es visualitzarà fins que la darrera secció sigui visible.

Si la propietat està definida com a «No», aleshores el control sempre estarà amagat en el mode viu.

Versions de l'OpenOffice.org fins a la 3.1 ignoraran aquesta propietat en llegir documents que en facin ús.

Vora

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Ens cal la vostra ajuda!