Signatura d'un PDF exportat

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Export As - Export as PDF, Digital Signatures tab.


D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#digital_signature_pdf not found).

Ens cal la vostra ajuda!