Verificació del filtre XML

Verifica els fulls d'estil XSLT utilitzats pel filtre XML seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Macros ▸ Paràmetres del filtre XML.


Exporta

XSLT per exportar

Mostra el nom de fitxer per al filtre XSLT que hàgiu introduït a la pestanya Transformació.

Transforma el document

Mostra el nom de fitxer del document que vulgueu utilitzar per verificar el filtre XSLT.

Navega

Cerqueu el fitxer al qual vulgueu aplicar el filtre d'exportació XML. El codi XML del fitxer transformat s'obrirà a l'editor XML per defecte després de transformar-lo.

Document actual

Si feu clic a aquest botó, es verificarà el filtre mitjançant el fitxer obert en primer pla que coincideixi amb els criteris del filtre XML. El filtre d'exportació XML actual transformarà el fitxer i el codi XML resultant es mostrarà a la finestra Sortida del filtre XML.

Importa

XSLT per importar

Mostra el nom de fitxer per al filtre XSLT que hàgiu introduït a la pestanya Transformació.

Plantilla per importar

Mostra el nom de fitxer per a la plantilla que hàgiu introduït a la pestanya Transformació.

Transforma el fitxer

Visualitza la font

Obre el codi font XML del document seleccionat al vostre editor XML després de la importació.

Navega

Obre un diàleg de selecció de fitxers. El fitxer seleccionat s'obrirà amb el filtre d'importació XML actual.

Fitxer recent

Torna a obrir el document que vau obrir per darrera vegada amb aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!