Verificaci贸 del filtre XML

Verifica els fulls d'estil XSLT utilitzats pel filtre XML seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - XML Filter Settings.


Exporta

XSLT per exportar

Mostra el nom de fitxer per al filtre XSLT que h脿giu introdu茂t a la pestanya Transformaci贸.

Transforma el document

Mostra el nom de fitxer del document que vulgueu utilitzar per verificar el filtre XSLT.

Navega

Cerqueu el fitxer al qual vulgueu aplicar el filtre d'exportaci贸 XML. El codi XML del fitxer transformat s'obrir脿 a l'editor XML per defecte despr茅s de transformar-lo.

Document actual

Si feu clic a aquest bot贸, es verificar脿 el filtre mitjan莽ant el fitxer obert en primer pla que coincideixi amb els criteris del filtre XML. El filtre d'exportaci贸 XML actual transformar脿 el fitxer i el codi XML resultant es mostrar脿 a la finestra Sortida del filtre XML.

Importa

XSLT per importar

Mostra el nom de fitxer per al filtre XSLT que h脿giu introdu茂t a la pestanya Transformaci贸.

Plantilla per importar

Mostra el nom de fitxer per a la plantilla que h脿giu introdu茂t a la pestanya Transformaci贸.

Transforma el fitxer

Visualitza la font

Obre el codi font XML del document seleccionat al vostre editor XML despr茅s de la importaci贸.

Navega

Obre un di脿leg de selecci贸 de fitxers. El fitxer seleccionat s'obrir脿 amb el filtre d'importaci贸 XML actual.

Fitxer recent

Torna a obrir el document que vau obrir per darrera vegada amb aquest di脿leg.

Ens cal la vostra ajuda!