Posició i mida

Redimensiona o mou l'objecte seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.


Posició

Permet indicar la ubicació de l'objecte seleccionat a la pàgina.

Posició X

Introduïu la distància horitzontal per al desplaçament de l'objecte en relació amb el punt base seleccionat a la graella.

Posició Y

Introduïu la distància vertical per al desplaçament de l'objecte en relació amb el punt base seleccionat a la graella.

Punt base

Feu clic a un punt base de la graella i a continuació introduïu la xifra per al desplaçament de l'objecte en relació amb el punt base que hàgiu seleccionat en els quadres Posició Y i Posició X. Els punts base corresponen a les anses de selecció d'un objecte.

Mida

Indiqueu una xifra per al redimensionament de l'objecte seleccionat respecte al punt base que hàgiu triat.

Amplada

Introduïu una amplada per a l'objecte seleccionat.

Alçada

Introduïu una alçada per a l'objecte seleccionat.

Conserva la relació

Manté les proporcions quan redimensioneu l'objecte seleccionat.

Punt base

Feu clic a un punt base de la graella i a continuació introduïu les noves dimensions per a l'objecte seleccionat en els quadres Amplada i Alçada.

Protegeix

Posició

Evita que es puguin fer canvis a la posició o a la mida de l'objecte seleccionat.

Mida

Impedeix que es redimensioni l'objecte.

Adapta

Indica si la mida de l'objecte dibuix ha d'ajustar-se per encabir el text introduït

Ajusta l'amplada al text

Amplia l'amplada de l'objecte fins ajustar-lo a l'amplada del text, en cas que l'objecte sigui més petit que el text.

Ajusta l'alçada al text

Amplia l'alçada de l'objecte fins ajustar-lo a l'alçada del text, en cas que l'objecte sigui més petit que el text.

Ens cal la vostra ajuda!