Estils de fletxa

Editeu o creeu estils de fletxa.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Per a accedir a aquesta ordre...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icona Línia

Línia


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Mostra el nom de l'estil de fletxa seleccionat.

Estil de la fletxa

Seleccioneu un símbol d'estil de fletxa predefinit del quadre de llista.

Afegeix

Per definir un estil de fletxa personalitzat, seleccioneu un objecte de dibuix al document i, tot seguit, feu clic aquí.

Canvia el nom

Canvia el nom de l'estil de fletxa seleccionat.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Carrega els estils de fletxa

Importa una llista d'estils de fletxa.

Desa els estils de fletxa

Desa la llista d'estils de fletxa actual perquè la pugueu carregar més endavant.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!