Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de l'objecte i trieu Nom.


Nom

Enter a name for the selected object. The name will be visible in the Navigator.

Ens cal la vostra ajuda!