Insereix un marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Marc flotant

Marc flotant


note

Si voleu crear pàgines HTML que continguin marcs flotants, trieu - Carrega o desa - Compatibilitat HTML i, tot seguit, seleccioneu l'opció "MS Internet Explorer". El marc flotant està delimitat per les etiquetes <IFRAME> i </IFRAME>.


Ens cal la vostra ajuda!