Modifica els enllaços DDE

Modifiqueu les propietats de l'enllaç DDE seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - External Links - Modify (DDE links only).


Modifica l'enllaç

Permet definir les propietats de l'enllaç seleccionat.

Aplicació

Mostra l'aplicació que va desar per última vegada el fitxer d'origen. Les aplicacions del LibreOffice tenen com a nom de servidor soffice.

Fitxer

Path to the source file. Relative paths must be expressed by full URI, for example, with file://.

Categoria

Llista la secció o l'objecte al qual es refereix l'enllaç en el fitxer d'origen. Si voleu podeu introduir una nova secció o objecte aquí.

Ens cal la vostra ajuda!