Cerca per similitud

Cerqueu termes semblants al text que heu introduït a Cerca. Activeu aquesta casella i, tot seguit, feu clic al botó Similituds per a definir les opcions de similitud.

Per a accedir a aquesta ordre...


Per exemple, una cerca per similitud pot trobar mots que difereixen del text a Cerca per dos caràcters.

Paràmetres

Definiu els criteris que han de determinar si una paraula és semblant al terme de cerca.

Intercanvia els caràcters

Introduïu el nombre de caràcters que es poden substituir al terme de cerca. Per exemple, si indiqueu dos caràcters substituïbles, «cella» i «malla» es consideren termes semblants.

Afegeix caràcters

Introduïu el nombre màxim de caràcters addicionals que pot contenir el terme de cerca.

Suprimeix caràcters

Introduïu el nombre de caràcters de menys que pot contenir el terme de cerca.

Combina

Cerca un terme que coincideixi amb qualsevol combinació de configuració de cerca per similitud.

tip

Using Combine better meets a user's expectations from looking at the settings, but may return false positives. Not using Combine may match less than expected, but does not return false positives.


note

A Weighted Levenshtein Distance (WLD) algorithm is used. If Combine is not checked, then settings are treated as an exclusive-OR (strict WLD).If Combine is checked, then settings are treated as an inclusive-OR (relaxed WLD).


warning

Be careful when using Replace All with Similarity Search. Best to be certain first about what will be found.


Ens cal la vostra ajuda!