Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - Select All.

+A

Icona

Selecciona-ho tot


Ens cal la vostra ajuda!