Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Select All.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona-ho tot

Selecciona-ho tot

Amb el teclat:

+ A


Ens cal la vostra ajuda!