Glossari general

El glossari inclou explicacions d'alguns dels termes més importants que trobareu al LibreOffice.

Utilitzeu el glossari per cercar termes poc familiars que trobareu a qualsevol aplicació del LibreOffice.

Menú contextual

Per a activar el menú contextual d'un objecte, primer feu clic a l'objecte amb el botó del ratolí per a seleccionar-lo i llavors, . Alguns menús contextuals es poden cridar encara que no hi hagi cap objecte seleccionat. Els menús contextuals es troben a tot arreu del LibreOffice.

ASCII

Abreviatura d'American Standard Code for Information Interchange (Codi estàndard estatunidenc per a l'intercanvi d'informació). ASCII és un conjunt de caràcters per a visualitzar tipus de lletra en ordinadors personals. Es compon de 128 caràcters que inclouen lletres, nombres, puntuació i símbols. L'ASCII ampliat conté 256 caràcters. Cada caràcter té un número únic assignat, també anomenat codi ASCII.

En les pàgines HTML, només hi hauran d'aparèixer caràcters del joc de caràcters ASCII de 7 bits. D'altres caràcters, com la dièresi alemanya, es distingeixen mitjançant un altre codi. Tot i així, podeu introduir caràcters de l'ASCII ampliat: el filtre d'exportació del LibreOffice farà les conversions necessàries.

Acoblament

Algunes finestres del LibreOffice, per exemple la finestra Estils i el Navegador, són finestres que es poden acoblar. Podeu moure estes finestres, redimensionar-les o acoblar-les a una vora. A cada vora podeu acoblar diverses finestres a la part superior o al costat; llavors, movent les línies de les vores, podeu canviar les proporcions relatives de les finestres.

Per desacoblar i re-acoblar mantenint premuda la tecla feu doble clic en una àrea vacant a la finestra. A la finestra Estils també podeu fer doble clic en una part grisa de la finestra al costat de les icones mentre manteniu premuda la tecla XYG.

Acoblament (Amaga automàticament)

A qualsevol vora de la finestra on hi hagi una altra finestra acoblada veureu un botó que us permet mostrar o amagar la finestra.

Base de dades SQL / servidor SQL

Una base de dades SQL és un sistema de base de dades que proporciona una interfície SQL. Les bases de dades SQL s'utilitzen normalment en xarxes de client/servidor en les quals diferents clients accedeixen a un servidor central (per exemple, un servidor SQL). És per això que també s'anomenen bases de dades de servidors SQL, o per abreujar, servidors SQL.

Al LibreOffice, podeu integrar bases de dades SQL externes que es poden trobar tant al disc dur local com a la xarxa. L'accés s'aconsegueix a través d'ODBC, JDBC o una unitat nativa integrada al LibreOffice.

Base de dades relacional

Una base de dades relacional és una col·lecció d'elements de dades organitzades com a jocs de taules descrites formalment des de la qual es pot accedir a les dades o reconstruir-les de moltes maneres diferents, sense haver de reorganitzar les taules de la base de dades.

Un sistema de gestió de bases de dades relacionals (RDBMS) és un programa que us permet crear, actualitzar i administrar bases de dades relacionals. Un RDBMS agafa les expressions del llenguatge d'interrogació estructurat (SQL, Structured Query Language) introduïdes per l'usuari o contingudes en un programa d'aplicació i crea, actualitza o proporciona accés a la base de dades.

Un bon exemple de base de dades relacional pot ser una base de dades que contingui les taules Clients, Compres i Factures. A la taula Factures no hi ha cap dada de clients ni de compres, però la taula conté referències mitjançant enllaços relacionals o una relació als respectius camps de les taules Clients i Compres (per exemple, el camp de l'identificador de client de la taula Clients).

Botó de selecció de valors

  1. En els controls de formulari, un botó de selecció de valors és una propietat d'un camp numèric, de moneda, de data o d'hora. Si la propietat «Botó de selecció de valors» està habilitada, el camp mostra un parell de símbols amb fletxes que apunten en sentits oposats, ja sigui verticalment o horitzontalment.

  2. A l'EID del Basic, un botó de selecció de valors és un camp numèric amb dos símbols de fletxa.

You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the Up Arrow or Down Arrow symbols on the spin button. On the keyboard you can press the Up Arrow and Down Arrow keys to increase or reduce the value. You can press the Page Up and Page Down keys to set the maximum and minimum value.

Si el camp que se situa juntament al botó de selecció de valors defineix valors numèrics, també podeu definir una unitat de mesura; per exemple, 1 cm o 5 mm, 12 pt o 2".

Clau primària

Una clau primària serveix com a identificador únic dels camps de bases de dades. La identificació única dels camps de bases de dades s'utilitza en les bases de dades relacionals per accedir a dades d'altres taules. Si la referència es fa a una clau primària d'una altra taula, se'n diu clau externa.

Al LibreOffice podeu definir la clau primària des de la vista de disseny de taula si trieu l'ordre adequada des del menú contextual d'una capçalera de fila per al camp seleccionat.

DDE

DDE vol dir Dynamic Data Exchange (Intercanvi dinàmic de dades), un predecessor d'OLE, Object Linking and Embedding (Enllaç i incrustació d'objectes). Amb el DDE, els objectes s'enllacen a través de la referència de fitxer, però no s'incrusten.

Podeu crear un enllaç DDE amb el mètode següent: seleccioneu cel·les d'un full de càlcul del Calc, copieu-les en el porta-retalls, canvieu a un altre full de càlcul i seleccioneu el diàleg Edita ▸ Enganxament especial. Seleccioneu l'opció Enllaç per inserir els continguts com a enllaç DDE. En activar un enllaç, l'àrea de cel·la inserida es llegirà des del seu fitxer original.

Desament relatiu i absolut

In various dialogs (for example, Tools - AutoText) you can select whether you want to save files relatively or absolutely.

Si trieu el desament relatiu, les referències als gràfics incrustats o a altres objectes del document es desaran relatives a la ubicació en el sistema de fitxers. En aquest cas, no importa on es registri l'estructura de directoris referenciada. Es trobaran els fitxers independentment de la ubicació, sempre que la referència es mantingui en la mateixa unitat o volum. Això és important si voleu que el document estigui disponible per a altres ordinadors que poden tenir una estructura de directoris, d'unitats o de noms de volum completament diferent. També es recomana el desament relatiu si voleu crear una estructura de directoris en un servidor d'Internet.

Si preferiu un desament absolut, totes les referències a altres fitxers també es definiran com a absolutes i es basaran en la unitat, volum o directori arrel respectiu. L'avantatge és que el document que conté les referències es pot moure a altres directoris o carpetes i les referències continuen essent vàlides.

Disposició complexa de text (CTL)

Les llengües amb disposició complexa de text poden tenir algunes de les característiques següents, o totes:

Actualment, el LibreOffice admet les llengües hindi, tai, hebreu i àrab com a llengües CTL.

Habilita la compatibilitat amb CTL utilitzant - Configuració de l'idioma - Llengües.

Enllaç

The External Links command is found in the Edit menu. The command can only be activated when at least one link is contained in the current document. When you insert a picture, for example, you can either insert the picture directly into the document or insert the picture as a link.

Quan s'insereix un objecte directament en un document, la mida del document augmenta com a mínim la mida de l'objecte en bytes. Podeu desar el document i obrir-lo en un altre ordinador, i l'objecte inserit romandrà en la mateixa posició dins el document.

Si inseriu l'objecte com a enllaç, només s'inserirà la referència al nom del fitxer. La mida del fitxer del document només augmenta per la referència al camí i del fitxer. Tanmateix, si obriu el document en un altre ordinador, el fitxer enllaçat haurà d'estar en la mateixa posició donada per la referència per tal de poder visualitzar l'objecte en el document.

Use Edit - External Links to see which files are inserted as links. The links can be removed if required. This will break the link and insert the object directly.

Focus

In a form document, a control must receive focus from the user in order to become active and perform its tasks. For example, users must give focus to a text box in order to enter text into it.

There are several ways to give focus to a control:

Formatació

En els programes de processament de textos i d'edició, la formatació fa referència a la disposició visual del text. Això inclou definir el format del paper, les vores de la pàgina, els tipus de lletra i els seus efectes, així com els sagnats i l'espaiat. Podeu formatar el text directament o amb els estils proporcionats pel LibreOffice.

Formatació directa i d'estils

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Half-width and Full-width Characters

Half-width and full-width are properties used to differentiate characters used by some East Asian languages and scripts, mainly Chinese, Japanese, and Korean (CJK).

The Han characters, Hiragana and Katakana characters, as well as Hangul characters used by these scripts are usually of square shape, and on fixed-width (monospace) display they occupy space of two Latin/ASCII characters. They are therefore called full-width characters, while the letters in Latin alphabet, digits, and punctuation marks included in ASCII character set are called half-width characters.

For historical reasons, a set of square-shaped Latin letters, digits, and punctuation marks are also defined and used in CJK typography, in addition to or in place of their half-width counterparts. They are called full-width forms. Similarly, there are also half-width forms of the usually full-width Katakanas and Hangul Jamos, and they have narrower shapes instead of square ones. A character's half-width and full-width forms are essentially two ways of writing the same character, just like uppercase and lowercase forms of Latin alphabet. LibreOffice supports conversion between half-width and full-width, as well as ignoring width difference when matching text strings.

IME

IME vol dir Editor del mètode d'entrada, un programa que permet a l'usuari introduir caràcters complexos de jocs de caràcters no occidentals utilitzant un teclat estàndard.

Interlletratge

Interlletratge vol dir augmentar o disminuir la quantitat d'espai entre parelles de lletres per millorar l'aparença global del text.

Les taules d'interlletratge contenen informació sobre quins parells de lletres requereixen més espaiat. Generalment aquestes taules són un component d'un tipus de lletra.

JDBC

Podeu utilitzar l'API de connectivitat a bases de dades del Java (JDBC) per connectar a una base de dades des del LibreOffice. Els controladors JDBC estan escrits en el llenguatge de programació Java i són independents de la plataforma.

Línies vídues i òrfenes

Les línies vídues i les línies òrfenes són termes tipogràfics històrics, que s'han utilitzat durant molts anys. Una línia vídua fa referència a una línia curta al final d'un paràgraf, que quan s'imprimeix, apareix tota sola al principi de la pàgina següent. Una línia òrfena és, en contrast, la primera línia d'un paràgraf que quan s'imprimeix està sola a la part inferior de la pàgina anterior. En un document de text del LibreOffice podeu evitar automàticament que això passi a l'estil de paràgraf desitjat. En fer-ho, podeu determinar la quantitat mínima de línies que s'han de mantenir juntes en una pàgina.

Numeral System

A numeral system is determined by the number of digits available for representing numbers. The decimal system, for instance is based on the ten digits (0..9), the binary system is based on the two digits 0 and 1, the hexadecimal system is based on 16 digits (0...9 and A...F).

ODBC

La connectivitat oberta de bases de dades (ODBC, Open Database Connectivity) és una norma de protocol amb la qual les aplicacions poden accedir a sistemes de bases de dades. El llenguatge d'interrogació utilitzat és el llenguatge d'interrogació estructurat (SQL, Structured Query Language). Al LibreOffice, podeu determinar per a cada base de dades si voleu utilitzar ordres SQL per a executar les consultes. Alternativament, fent clic amb el ratolí podeu utilitzar l'ajuda interactiva per a definir la vostra consulta i fer que el LibreOffice la tradueixi automàticament a SQL.

OLE

Els objectes d'enllaç i incrustació (OLE) es poden enllaçar o incrustar a un document de destinació. Amb la incrustació s'insereix una còpia de l'objecte i els detalls del programa d'origen en el document de destinació. Si voleu editar l'objecte, només cal que activeu el programa d'origen fent doble clic a l'objecte.

If an OLE object is linked to a target document, then the target document must be available in the location specified in the link. Deleting or moving the target document will make it impossible to open the linked OLE object. You can use the Save URLs relative to file system option in the General section of Load/Save Options to configure your system to save links relative to your filesystem.

Objecte

Un objecte és un element de pantalla que conté dades. Pot referir-se a dades d'aplicació, com text o gràfics.

Els objectes són independents i no s'influeixen. A qualsevol objecte que conté dades se li poden assignar certes ordres. Per exemple, un objecte gràfic té ordres per a l'edició d'imatge i un full de càlcul conté ordres de càlcul.

Objecte Bézier

Desenvolupada pel matemàtic francès Pierre Bézier, una corba Bézier és una corba definida matemàticament que s'utilitza en aplicacions gràfiques de dues dimensions. La corba es defineix per quatre punts: la posició inicial i la final, i dos punts del mig separats. Els objectes Bézier es poden modificar movent aquests punts amb el ratolí.

OpenGL

L'OpenGL representa un llenguatge de gràfics en 3D, desenvolupat inicialment per SGI (Silicon Graphics Inc). Hi ha dues variants d'aquest llenguatge utilitzades habitualment: Microsoft OpenGL, desenvolupat per a utilitzar-se amb el Windows NT, i Cosmo OpenGL, fet per SGI. L'últim representa un llenguatge de gràfics independent per a totes les plataformes i tot tipus d'ordinadors, fins i tot es pot utilitzar en màquines sense maquinari gràfic especial per a 3D.

PNG

El gràfic de xarxa portàtil (PNG, Portable Network Graphics) és un format de fitxer per a gràfics. Aquests fitxers es comprimeixen amb un factor de compressió seleccionable, però a diferència del format JPG, els fitxers PNG es comprimeixen sense cap pèrdua d'informació.

Page line-spacing (register-true)

In LibreOffice, the register-true feature is called Page line-spacing.

Page line-spacing refers to the coincident imprint of the lines within a type area on the front and the back side of a page. The page line-spacing feature makes a page easier to read by preventing gray shadows from shining through between the lines of text. The page line-spacing term also refers to lines in adjacent text columns, where lines in different columns use the same vertical grid, thereby aligning them vertically with each other.

Page line-spacing printing is particularly useful for documents that will have two pages set next to each other (for example, in a book or brochure), for multi-column layouts, and for documents intended for double-sided printing.

RTF

El format de text enriquit (RTF) és un format de fitxer desenvolupat per a l'intercanvi de fitxers de text. Una característica especial és que la formatació es converteix a informació de text llegible directament. Desafortunadament, comparant-lo amb altres formats de fitxer, aquest format crea fitxers força grossos.

SQL

El llenguatge d'interrogació estructurat (SQL) és un llenguatge utilitzat per a consultes a bases de dades. Al LibreOffice podeu formular consultes tant en SQL o interactivament amb el ratolí.

Ens cal la vostra ajuda!