Insereix

Aquest menú permet inserir elements, com ara gràfics i guies, en documents del Draw.

Imatge

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Taula

Insereix una taula a la diapositiva o a la pàgina actual.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Insereix un punt o una línia de captura

Insereix un punt de captura o una línia de captura (també coneguda com a guia) que podeu utilitzar per alinear objectes ràpidament en una diapositiva.

Capa

Insereix una capa nova al document o en modifica una d'existent. Les capes només estan disponibles al Draw, no a l'Impress.

Quadre de text

Insereix un quadre de text

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

FontWork

Podeu utilitzar Fontwork per a crear objectes gràfics d'art de text.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Número de pàgina

Inseriu una caixa de text amb el número de pàgina actual.

Camps

Mostra una llista dels camps comuns que podeu inserir a la diapositiva.

Control del formulari

Aquest submenú conté controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificació, botons d'opció i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Ens cal la vostra ajuda!