Insereix

Aquest menú permet inserir elements, com ara gràfics i guies, en documents del Draw.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagrama

Inserta un diagrama basat en dades provinents d'un interval de cel·les o una taula, o bé, amb dades per defecte.

Taula

Insereix una taula a la diapositiva o a la pàgina actual.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Insereix un punt o una línia de captura

Insereix un punt de captura o una línia de captura (també coneguda com a guia) que podeu utilitzar per alinear objectes ràpidament en una diapositiva.

Capa

Insereix una capa nova al document. Les capes són disponibles només al Draw, i no pas a l'Impress.

Quadre de text

Insereix un quadre de text

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Número de pàgina

Inseriu una caixa de text amb el número de pàgina actual.

Camps

Mostra una llista dels camps comuns que podeu inserir a la diapositiva.

Control del formulari

Aquest submenú conté controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificació, botons d'opció i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Ens cal la vostra ajuda!