Valors generats

Especifica les opcions per als valors generats automàticament per als registres de dades nous.

La disponibilitat dels controls següents depèn del tipus de base de dades:

Recupera els valors generats

Activa el suport de LibreOffice pels camps autoincrementals a la font de dades ODBC o JDBC. Selecciona aquesta opció si la funcionalitat d'autoincrement no està suportada per la capa SDBCX de la base de dades. En general, se selecciona l'increment automàtic pel camp de clau principal.

Declaració d'increment automàtic

Introduïu l'ordre SQL que indica a l'origen de dades que s'incrementi automàticament un camp de dades de tipus enter. Per exemple, la declaració MySQL següent utilitza la declaració AUTO_INCREMENT per a incrementar el camp «id» cada vegada que la declaració crea un camp de dades:

CREATE TABLE "taula1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

En aquest exemple, heu d'introduir AUTO_INCREMENT al quadre de la Declaració d'increment automàtic.

Consulta dels valors generats

Entra la declaració SQL que retorna el darrer valor autoincrementat del camp clau primària. Per exemple:

SELECT LAST_INSERT_D();

Ens cal la vostra ajuda!