Full

Aquest menú conté ordres per a modificar i gestionar un full i els seus elements.

Insereix files

Insereix files a dalt o a baix de la cel·la activa

Insereix columnes

Insereix columnes a l'esquerra o a la dreta de la cel·la activa

Insereix un salt de pàgina

Aquesta ordre insereix salts manuals de columna o de fila per garantir que les dades s'imprimeixin correctament. Podeu inserir un salt de pàgina horitzontal sobre la cel·la activa o un salt de pàgina vertical a l'esquerra de la cel·la.

Suprimeix les cel·les

Suprimeix completament les cel·les, les columnes o les files seleccionades. Les cel·les de sota o de la dreta de les cel·les suprimides ompliran l'espai. Tingueu en compte que l'opció de supressió seleccionada s'emmagatzema i s'actualitza quan es torna a cridar el diàleg.

Suprimeix el salt de pàgina

Trieu el tipus de salt manual que voleu suprimir.

Emplena

Emplena automàticament les cel·les amb contingut.

Supressió de continguts

Indica els continguts que han de suprimir-se d'una cel·la activa o d'un interval seleccionat de cel·les. Si se seleccionen diferents fulls, tots els fulls seleccionats quedaran afectats.

Mou o copia un full

Mou o còpia un full cap a una altra ubicació del mateix document o d'un document diferent.

Mostra el full

Mostra fulls que anteriorment estaven amagats amb l'ordre Amaga.

Suprimeix el full

Suprimeix el full actual després de confirmar la consulta.

Color de pestanya del full

Obre una finestra on podeu assignar un color a la pestanya del full.

Esdeveniments del full

Permet assignar macros a esdeveniments del programa. La macro assignada s'executarà automàticament cada vegada que es produeixi l'esdeveniment seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!