Dades

Utilitzeu les ordres del menú Dades per editar les dades del full actual. Podeu definir intervals, ordenar i filtrar dades, calcular resultats, esquematitzar dades i crear una taula dinàmica.

Sort

Ordena les files seleccionades segons les condicions que indiqueu. El LibreOffice reconeix i selecciona automàticament els intervals de la base de dades.

Ordre ascendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Ordre descendent

Els camps de text s'ordenen alfabèticament, els camps numèrics s'ordenen per nombre.

Filtre automàtic

Filtra automàticament l'interval seleccionat de cel·les, i crea quadres de llista d'una fila on podeu triar els elements que voleu mostrar.

Més filtres

Mostra ordres que permeten filtrar les dades.

Defineix l'interval

Defineix un interval de la base de dades a partir de les cel·les seleccionades al full.

Select Range

Selecciona un interval de la base de dades que hàgiu definit a Dades - Defineix l'interval.

Actualitza l'interval

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

Taula dinàmica

Una taula dinàmica ofereix un resum de grans quantitats de dades. Podeu reorganitzar la taula dinàmica per veure diferents resums de les dades.

Calcula

Ordres per a calcular cel·les amb fórmules.

Validesa

Defineix quines dades són vàlides per a una cel·la o un interval de cel·les seleccionat.

Subtotals

Calcula els subtotals per a les columnes que seleccioneu. El LibreOffice utilitza la funció SUMA per a calcular automàticament el subtotal i els valors totals generals d'un interval etiquetat. També podeu utilitzar altres funcions per fer el càlcul. El LibreOffice reconeix automàticament una àrea definida de la base de dades quan hi situeu el cursor.

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Fluxos

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Importeu dades XML en un full de càlcul.

Multiple Operations

Aplica la mateixa fórmula a cel·les diferents, però amb diferents valors del paràmetre.

Text a columnes

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

Combina dades d'un o més intervals de cel·les independents i calcula un interval nou utilitzant la funció que indiqueu.

Grup i esquema

Podeu crear un esquema de les vostres de dades i agrupar les files i les columnes al mateix temps per tal de poder replegar i desplegar els grups amb un sol clic.

Statistics

Feu servir les estadístiques de dades al Calc per a realitzar anàlisis de dades complexes

Ens cal la vostra ajuda!