Denominació de cel·les

Noms permesos

Names in Calc can contain letters, numeric characters, and the underline character. Names must start with a letter or an underline character.

Caràcters especials permesos:

Els noms han de ser diferents de les referències de les cel·les. Per exemple, el nom A1 no és vàlid perquè A1 és una referència de cel·la a la cel·la superior esquerra.

Els noms no poden començar amb les lletres C o R seguides per un nombre; a més, els caràcters C i R sols no es permeten com a noms. Vegeu la funció ADREÇA per a més informació.

Names for cell ranges must not include blanks. Blanks are allowed within names for sheets and documents.

Denominació de cel·les i fórmules

Una bona manera de fer llegibles les referències a les cel·les i els intervals de cel·les a les fórmules és assignar noms als intervals. Per exemple, podeu anomenar l'interval A1:B2 Inici. Després podeu escriure una fórmula com ara "=SUMA(Inici)". Fins i tot després d'inserir o suprimir files o columnes, el LibreOffice assignarà correctament els intervals que s'identifiquen per un nom. Els noms dels intervals no poden contenir cap espai.

Per exemple, és més fàcil llegir una fórmula per a l'impost de vendes si podeu escriure "= Quantitat * Tipus_impositiu" en lloc de "= A5 * B12". En aquest cas, anomenareu la cel·la A5 "Quantitat" i la cel·la B12 "Tipus_impositiu".

Utilitzeu el diàleg Defineix els noms per definir els noms de les fórmules o les parts de les fórmules que necessiteu més sovint. Per indicar els noms dels intervals,

  1. Seleccioneu una cel·la o un interval de cel·les i, tot seguit, trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Defineix. Apareixerà el diàleg Defineix els noms.

  2. Introduïu el nom de l'àrea seleccionada en el camp Nom. Feu clic a Afegeix. El nom acabat de definir apareixerà a la llista inferior. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg.

També podeu anomenar altres intervals de cel·les en aquest diàleg introduint el nom en el camp i seleccionant després les cel·les respectives.

Si introduïu el nom en una fórmula, després d'introduir els primers caràcters s'oferirà el nom complet en forma de consell.

Ens cal la vostra ajuda!