Inserció i edició de comentaris

Podeu assignar un comentari a cada cel·la triant Insereix ▸ Comentari. El comentari s'indica a la cel·la amb un quadrat vermell petit, l'indicador de comentari.

Per a visualitzar un consell d'ajuda per a una cel·la seleccionada, utilitzeu Dades ▸ Validesa ▸ Ajuda d'entrada.

Ens cal la vostra ajuda!