VALORNOMBRE

Converteix un text en nombres, independentment de la configuració regional.

Constraints: LEN(decimal_separator) = 1, decimal_separator shall not appear in group_separator

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.1 del LibreOffice.


Sintaxi

NUMBERVALUE("Text" [;decimal_separator [;group_separator]])

Text és una expressió numèrica vàlida i s'ha d'introduir entre cometes.

separador_decimal (opcional) defineix el caràcter que s'ha d'utilitzar com a separador decimal.

separador_grups(opcional) defineix els caràcters que s'han d'utilitzar com a separador de grups.

Exemple

=NUMBERVALUE("123.456";".";",") yields 123.456

Ens cal la vostra ajuda!