ARA

Retorna la data i l'hora de l'ordinador. El valor s'actualitza quan recalculeu el document o cada cop que es modifica el valor d'una cel·la.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

ARA()

ARA és una funció sense arguments.

Exemples

=ARA()-A1 retorna la diferència entre la data a la cel·la A1 i ara. Formata el resultat com a un nombre.

Ens cal la vostra ajuda!