FDMES

Retorna la data de l'últim dia d'un mes que es troba mesos abans de la data inicial.

Sintaxi

FDMES(DataInicial; Mesos)

DataInicial és una data (el punt d'inici del càlcul).

Mesos és el nombre de mesos abans (negatiu) o després (positiu) de la data d'inici.

Exemple

Quin és l'últim dia del mes que hi ha 6 mesos després del 14 de setembre de 2001?

=FDMES(DATA(2001;9;14);6) retorna el número de sèrie 37346. En format de data, és 31/03/2002.

=FDMES("2001-09-14";6) també funciona. Si la data es proporciona com a cadena, ha de tenir el format ISO.

Ens cal la vostra ajuda!