DATAE

El resultat és una data que és un nombre de mesos abans de la data d'inici. Només es tenen en compte els mesos; els dies no s'utilitzen per al càlcul.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DATAE(DataInicial; Mesos)

DataInicial és una data.

Mesos és el nombre de mesos abans (negatiu) o després (positiu) de la data d'inici.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

Quina és la data un mes abans del 31/03/2001?

=DATAE("2001-03-31";-1) retorna el número de sèrie 36950. En format de data, això és 2001-03-31.

Ens cal la vostra ajuda!