DIES360

Retorna la diferència entre dues dates basada en l'any de 360 dies utilitzat en el càlcul d'interessos.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DAYS360(Date1; Date2[; Type])

Si la Data2 és anterior a la Data1, el resultat de la funció és un nombre negatiu.

L'argument opcional Tipus determina el tipus de càlcul de la diferència. Si Tipus = 0 o si falta l'argument, s'utilitza el mètode americà (NASD, National Association Of Securities Dealers). Si Tipus <> 0, s'utilitza el mètode europeu.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=DIES360("2000-01-01";ARA()) retorna el nombre de dies d'interès des de l'1 de gener del 2000 fins avui.

Ens cal la vostra ajuda!