DIA

Retorna el dia d'un valor de data determinat. El dia es retorna com un enter entre 1 i 31. Tamb茅 podeu introduir un valor de data/hora negatiu.

note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

DIA(Nombre)

Number is the internal date number.

note

En introduir dates com a part de f贸rmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritm猫tics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen c脿lculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de f贸rmules, feu servir la funci贸 DATA 鈥 p. ex. DATA(1954;7;20)鈥, o escriviu la data entre cometes i en la notaci贸 ISO 8601 鈥攑. ex. "1954-07-20"鈥. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara 芦07/20/54禄, perqu猫 aix貌 pot generar error si el document s'obre amb una configuraci贸 regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=DAY(1) returns 31 (since LibreOffice starts counting at zero from December 30, 1899)

=DAY(NOW()) returns the current day.

=DAY(C4) returns 5 if you enter 1901-08-05 in cell C4 (the date value might get formatted differently after you press Enter).

Ens cal la vostra ajuda!