VALORDATA

Retorna el nombre de data interna del text entre cometes.

El nombre de data interna es retorna com a nombre. Aquest nombre està determinat pel sistema de dates que utilitza el LibreOffice per calcular les dates.

Si la cadena de text també conté un valor d'hora, DATEVALUE només retorna la part entera de la conversió.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

VALORDATA("Text")

Text és una expressió de data vàlida i s'ha d'introduir entre cometes.

note

En introduir dates com a part de fórmules, les barres i guionets usats com a separadors s'interpreten com a operadors aritmètics. Per tant, les dates en aquest format no es reconeixen com a dates i produeixen càlculs erronis. Per a evitar que les dates s'interpreti com a part de fórmules, feu servir la funció DATA — p. ex. DATA(1954;7;20)—, o escriviu la data entre cometes i en la notació ISO 8601 —p. ex. "1954-07-20"—. Eviteu fer servir formats de data regionals, com ara «07/20/54», perquè això pot generar error si el document s'obre amb una configuració regional diferent.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Exemples

=DATEVALUE("1954-07-20") yields 19925.

Ens cal la vostra ajuda!