Calculate

Commands to calculate formula cells.

Per a accedir a aquesta ordre...


Recalcula

Recalculates formula cells.

Calcula automàticament

Recalcula automàticament totes les fórmules del document.

Ens cal la vostra ajuda!