Suprimeix els anteriors

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastre que s'han inserit amb l'ordre Rastreja els anteriors.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines 鈻 Detectiu 鈻 Suprimeix els anteriors.


Ens cal la vostra ajuda!