Afegeix

Afegeix la selecció actual a les àrees d'impressió definides.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Afegeix.


Ens cal la vostra ajuda!