Àrees d'impressió

Gestiona les àrees d'impressió. Nomes s'imprimiran les cel·les que es trobin dins les àrees d'impressió.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió.


Icona de nota

Si no definiu manualment cap àrea d'impressió, el Calc assigna una àrea d'impressió automàtica per incloure totes les cel·les que no són buides.


Defineix

Defineix una cel·la activa o un interval de cel·les seleccionades com a àrea d'impressió.

Afegeix

Afegeix la selecció actual a les àrees d'impressió definides.

Neteja

Suprimeix l'àrea d'impressió definida.

Edita

Opens a dialog where you can specify the print range.

Ens cal la vostra ajuda!