Operadors al LibreOffice Calc

Podeu utilitzar els operadors següents al LibreOffice Calc:

Operadors aritmètics

Aquests operadors retornen resultats numèrics.

Operador

Nom

Exemple

+ (més)

Suma

1+1

- (menys)

Resta

2-1

- (menys)

Negació

-5

* (asterisc)

Multiplicació

2*2

/ (barra inclinada)

Divisió

9/3

% (percentatge)

Percentatge

15%

^ (intercalació)

Potenciació

3^2


note

El prefix «-» (negació) té més prioritat que «^» (exponenciació). Per exemple, -3^2 és igual a 9, que és el quadrat d'un nombre negatiu.


Operadors comparatius

Aquests operadors tornen cert o fals.

Operador

Nom

Exemple

= (signe d'igual)

Igual

A1=B1

> (major que)

Major que

A1>B1

< (menys que)

Menor que

A1

>= (major que o igual a)

Major que o igual a

A1>=B1

<= (menor que o igual a)

Menor que o igual a

A1<=B1

<> (desigualtat)

Desigualtat

A1<>B1


Operadors de text

L'operador combina textos separats en un sol text.

Operador

Nom

Exemple

& (i)

concatenació de text AND

"Renta" & "vaixelles" és "Rentavaixelles"


Operadors de referència

Aquests operadors retornen un interval de cel·les de zero, una o més cel·les.

L'interval té la precedència més alta, tot seguit ve la intersecció, i finalment la unió.

Operador

Nom

Exemple

: (dos punts)

Interval

A1:C108

! (signe d'exclamació)

Intersecció

SUMA(A1:B6!B5:C12)

Calcula la suma de totes les cel·les a la intersecció; en aquest exemple, el resultat dona la suma de les cel·les B5 i B6.

~ (titlla)

Concatenació o unió

Agafa dues referències i retorna una llista de referències, que és una concatenació de la referència esquerra seguida de la referència dreta. Les entrades dobles es referencien dues vegades. Vegeu la nota que apareix sota d'aquesta taula.


note

La concatenació de referències amb una titlla s'ha implementat recentment. Quan un document que conté una fórmula amb l'operador de titlla s'obre amb versions anteriors del programari, es produeix un error. No es permet utilitzar una llista de referències dins d'una expressió d'una matriu.


Ens cal la vostra ajuda!