Funcions estadístiques, quarta part

funció MITJANASI

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

funció MITJANASICONJUNT

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Retorna la mitjana de les desviacions absolutes dels punts de dades a partir de la seva mitjana. Mostra la difusió en un grup de dades.

Sintaxi

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=DESVMITJ(A1:A50)

AVERAGE

Retorna la mitjana dels arguments.

Sintaxi

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJANA(A1:A50)

AVERAGEA

Retorna la mitjana dels arguments. El valor d'un text és 0.

Sintaxi

AVERAGEA( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MITJANAA(A1:A50)

DIST.BINOMNEG

Retorna la distribució de probabilitat binòmica negativa.

Sintaxi

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X és el valor retornat per a les proves fallides.

R és el valor retornat per a les proves satisfactòries.

PE és la probabilitat d'èxit d'un intent.

Acumulada = 0 calcula la funció de densitat,Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.BINOMNEG(1;1;0,5) retorna 0,25.

=DIST.BINOMNEG(1;1;0,5;1) retorna 0,75.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

DIST.NORM

Retorna la funció de densitat o la distribució normal acumulada.

Sintaxi

DIST.NORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; C)

Nombre és el valor de la distribució a partir del qual s'ha de calcular la distribució normal.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució.

DesvEst és la desviació tipus de la distribució.

C = 0 calcula la funció de densitat; C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.NORM(70;63;5;0) retorna 0,029945493.

=DIST.NORM(70;63;5;1) retorna 0,9192433408.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

DIST.POISSON

Retorna la distribució de Poisson.

Sintaxi

POISSON.DIST(Number; Mean ; Cumulative)

Nombre representa el valor a partir del qual es calcula la distribució de Poisson.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució de Poisson.

Cumulative = 0 or False to calculate the probability mass function; Cumulative = 1, True, or any other non-zero value to calculate the cumulative distribution function.

Exemple

=DIST.POISSON(60;50;1) retorna 0,9278398202.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

DISTBINOMNEG

Retorna la distribució binòmica negativa.

Sintaxi

DISTBINOMNEG(X; R; PE)

X és el valor retornat per a les proves fallides.

R és el valor retornat per a les proves satisfactòries.

PE és la probabilitat d'èxit d'un intent.

Exemple

=DISTBINOMNEG(1;1;0,5) retorna 0,25.

DISTNORM

Retorna la funció de densitat o la distribució normal acumulada.

Sintaxi

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Nombre és el valor de la distribució a partir del qual s'ha de calcular la distribució normal.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució.

DesvEst és la desviació tipus de la distribució.

C és opcional. C = 0 calcula la funció de densitat; C = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DISTNORM(70;63;5;0) retorna 0,03.

=DISTNORM(70;63;5;1) retorna 0,92.

FI

Returns the value of the probability density function for a given value considering the standard normal distribution.

Sintaxi

PHI(Number)

Number is the value for which the probability density function is calculated.

Exemple

=PHI(2.25) returns 0.0317.

=PHI(-2.25) also returns 0.0317 because the normal distribution is symmetrical.

=PHI(0) returns 0.3989.

tip

Calling PHI(Number) is equivalent to calling NORMDIST(Number,0,1,FALSE()) or NORM.S.DIST(Number;FALSE()), hence using the standard normal distribution with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1 with the Cumulative argument set to False.


INV.NORM

Retorna la inversa de la distribució normal acumulada.

Sintaxi

INV.NORM(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre representa el valor de probabilitat que s'utilitza per a determinar la distribució normal inversa.

Mitjana representa el valor mitjà a la distribució normal.

DesvEst és la desviació tipus de la distribució normal.

Exemple

=INV.NORM(0,9;63;5) retorna 69,4077578277. Si l'ou mitjà pesa 63 grams amb una desviació tipus de 5, hi haurà una probabilitat del 90% que l'ou no pesi més de 69,41 grams.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NORM.INV

INVNORM

Retorna la inversa de la distribució normal acumulada.

Sintaxi

INVNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst)

Nombre representa el valor de probabilitat que s'utilitza per a determinar la distribució normal inversa.

Mitjana representa el valor mitjà a la distribució normal.

DesvEst és la desviació tipus de la distribució normal.

Exemple

=INVNORM(0,9;63;5) retorna 69,41. Si l'ou mitjà pesa 63 grams amb una desviació tipus de 5, hi haurà una probabilitat del 90% que l'ou no pesi més de 69,41 grams.

MAX

Retorna el valor màxim en una llista d'arguments.

Retorna 0 si no es troba cap valor numèric ni cap error a l'interval o als intervals de cel·les que s'han aprovat com a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error. Si s'aprova un argument d'una cadena literal a MIN() o MAX(), per exemple, MIN("cadena"), se segueix obtenint un error.

Sintaxi

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) retorna el valor més gran de la llista.

=MAX(A1:B100) retorna el valor més gran de la llista.

MAXA

Retorna el valor màxim d'una llista d'arguments. Al contrari que la funció MAX, aquí podeu escriure text. El valor del text és 0.

Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error.

Sintaxi

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") retorna el valor més gran de la llista.

=MAXA(A1:B100) retorna el valor més gran de la llista.

MEDIAN

Retorna la mediana d'un grup de nombres. En un grup que contingui un nombre imparell de valors, la mediana serà el nombre del mig del grup, i en un grup que contingui un nombre parell de valors, serà la mitjana dels dos valors que es trobin al mig del grup.

Sintaxi

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

Per a un nombre senar: =MEDIANA(1;5;9;20;21) retorna 9 com a valor de la mediana.

Per a un nombre parell: =MEDIANA(1;5;9;20) retorna la mitjana dels dos valors del mig 5 i 9, per tant, 7.

MIN

Retorna el valor mínim en una llista d'arguments.

Retorna 0 si no es troba cap valor numèric ni cap error a l'interval o als intervals de cel·les que s'han aprovat com a referència o referències de cel·les. MIN() i MAX() ignoren les cel·les de text. Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error. Si s'aprova un argument d'una cadena literal a MIN() o MAX(), per exemple, MIN("cadena"), se segueix obtenint un error.

Sintaxi

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MIN(A1:B100) retorna el valor més petit de la llista.

MINA

Retorna el valor mínim d'una llista d'arguments. Aquí també podeu escriure text. El valor del text és 0.

Les funcions MINA() i MAXA() retornen 0 si no s'ha trobat cap valor (numèric o de text) ni cap error.

Sintaxi

MINA( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MINA(1;"Text";20) retorna 0.

=MINA(A1:B100) retorna el valor més petit de la llista.

MODA

Retorna el valor més comú en un grup de dades. Si hi ha diversos valors amb la mateixa freqüència, retorna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MODA(A1:A50)

MODA.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Sintaxi

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Com que la funció MODA.MULT retorna una matriu de valors, ha d'introduir-se com a fórmula matricial. Si la funció no s'introdueix d'aquesta manera, només es retorna la primera moda, com si utilitzéssiu la funció MODA.UN.


Exemple

=MODA.MULT(A1:A50)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODA.UN

Retorna el valor més freqüent, o comú, en un grup de dades. Si hi ha diversos valors amb la mateixa freqüència, retorna el valor més petit. Si un valor no apareix dues vegades es produeix un error.

Sintaxi

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

Si el conjunt de dades no conté cap duplicat a les dades, MODA.UN retorna el valor d'error #VALOR!.


Exemple

=MODA.UN(A1:A50)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

ORDREPERCENTUAL

Retorna l'ordre percentual d'un valor en una mostra.

Sintaxi

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'ordre del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix. Si s'omet, s'utilitza el valor de 3.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=ORDREPERCENTUAL(A1:A50;50) retorna l'ordre del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

PEARSON

Retorna el coeficient de correlació (r) del moment-producte de Pearson.

Sintaxi

PEARSON(Dades1; Dades2)

Dades1 és la matriu del primer grup de dades.

Dades2 és la matriu del segon grup de dades.

Exemple

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) retorna el coeficient de correlació de Pearson per als dos grups de dades.

PERCENTIL

Retorna el percentil alfa dels valors de dades d'una matriu. Un percentil retorna el valor d'escala per a una sèrie de dades que va del valor més petit (alfa=0) al més gran (alfa=1) d'una sèrie de dades. Per a alfa = 25%, el percentil és el primer quartil; alfa = 50% és la MEDIANA.

Sintaxi

PERCENTIL(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=PERCENTIL(A1:A50;0,1) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

PERCENTIL.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

warning

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

PERCENTIL.EXC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

Exemple

=PERCENTIL.EXC(A1:A50;0,10%) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTIL.INC

Retorna el percentil alfa dels valors de dades d'una matriu. Un percentil retorna el valor d'escala per a una sèrie de dades que va del valor més petit (alfa=0) al més gran (alfa=1) d'una sèrie de dades. Per a alfa = 25%, el percentil és el primer quartil; alfa = 50% és la MEDIANA.

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

PERCENTIL.INC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades.

Alfa representa el percentatge de l'escala entre 0 i 1.

Exemple

=PERCENTIL.INC(A1:A50;0,1) representa el valor en el grup de dades, que equival al 10% de l'escala total de dades a A1:A50.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

POISSON

Retorna la distribució de Poisson.

Sintaxi

POISSON(Number; Mean [; C])

Nombre representa el valor a partir del qual es calcula la distribució de Poisson.

Mitjana és el valor mitjà de la distribució de Poisson.

C (opcional) = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució. Si s'omet, s'insereix el valor per defecte Cert en desar el document, per tal de garantir la compatibilitat amb altres programes i amb versions anteriors del LibreOffice.

Exemple

=POISSON(60;50;1) retorna 0,93.

QUARTIL

Retorna el quartil d'un grup de dades.

Sintaxi

QUARTIL(Dades; Tipus)

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Tipus és el tipus de quartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75% i 4 = MAX.)

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=QUARTIL(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

QUARTIL.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

QUARTIL.EXC(Dades; Tipus)

Dades representa l'interval dels valors de dades dels quals voleu calcular el quartil indicat.

Tipus, un nombre enter entre 1 i 3, representa el quartil sol·licitat. (Si tipus=1 o 3, la matriu de dades proporcionada ha de contenir més de 2 valors)

Exemple

=QUARTIL.EXC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTIL.INC

Retorna el quartil d'un grup de dades.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

QUARTIL.INC(Dades; Tipus)

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Tipus és el tipus de quartil. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIANA), 3 = 75% i 4 = MAX.)

Exemple

=QUARTIL.INC(A1:A50;2) retorna el valor del qual el 50% de l'escala correspon als valors més petits fins als més grans a l'interval A1:A50.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

RANG.PERCENT.EXC

Retorna la posició relativa, entre 0 i 1 (exclòs), d'un valor especificat en una matriu de dades donada.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'ordre del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix.

Exemple

=RANG.PERCENT.EXC(A1:A50;50) retorna l'ordre del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

RANG.PERCENT.INC

Retorna la posició relativa, entre 0 i 1 (inclusiu), d'un valor especificat en una matriu de dades donada.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


Sintaxi

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Dades representa la matriu de dades a la mostra.

Valor representa el valor per al qual s'ha de determinar l'ordre del percentil.

Precisió és un argument opcional que defineix la quantitat de dígits significatius a la qual el valor percentual retornat s'arrodoneix.

Exemple

=RANG.PERCENT.INC(A1:A50;50) retorna l'ordre del percentatge del valor 50 per a l'interval total de valors que es troben a A1:A50. Si 50 es troba fora de l'interval total, apareixerà un missatge d'error.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

Ens cal la vostra ajuda!