Funcions estadístiques, tercera part

BINOMCRIT

Retorna el valor més petit la distribució binòmica acumulada del qual és major o igual que un valor de criteri.

Sintaxi

BINOMCRIT(Avaluacions; PE; Alfa)

Avaluacions és el nombre total d'avaluacions.

PE és la probabilitat d'èxit d'una avaluació.

Alfa és la probabilitat llindar que s'ha d'aconseguir o superar.

Exemple

=BINOMCRIT(100;0,5;0,1) dona 44.

CONFIANÇA

Retorna l'interval de confiança (alfa-1) d'una distribució normal.

Sintaxi

CONFIANÇA(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA(0,05;1,5;100) dona 0,29.

CONFIANÇA.NORM

Retorna l'interval de confiança (1-alfa) d'una distribució normal.

Sintaxi

CONFIANÇA.NORM(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA.NORM(0,05;1,5;100) dona 0,2939945977.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIANÇA.T

Retorna l'interval de confiança (1-alfa) d'una distribució t de Student.

Sintaxi

CONFIANÇA.T(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa és el nivell de l'interval de confiança.

DesvEst és la desviació estàndard de la població total.

Mida és la mida de la població total.

Exemple

=CONFIANÇA.T(0,05;1,5;100) dona 0,2976325427.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Retorna el coeficient de correlació entre dos grups de dades.

Sintaxi

CORREL(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=CORREL(A1:A50;B1:B50) calcula el coeficient de correlació com a mesura de la correlació lineal dels dos grups de dades.

COVAR

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells.

Sintaxi

COVAR(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCIA.P

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells per a tota la població.

Sintaxi

COVARIANCIA.P(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.P(A1:A30;B1:B30)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCIA.S

Retorna la covariància del producte de desviacions per parells per a tota la població.

Sintaxi

COVARIANCIA.S(Dades1; Dades2)

Dades1 és el primer grup de dades.

Dades2 és el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CURT

Retorna la curtosi d'un grup de dades (es requereixen com a mínim 4 valors).

Sintaxi

KURT( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els paràmetres han d'especificar com a mínim quatre valors.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=CURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

DIST.LOGNORM

Retorna els valors d'una distribució lognormal.

Sintaxi

DIST.LOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; Acumulada)

Nombre (necessari) és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica estàndard.

Mitjana (necessari) és el valor mitjà de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst (necessari) és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Acumulada (necessari) = 0 calcula la funció de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DIST.LOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,0106510993.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

DISTLOGNORM

Retorna els valors d'una distribució lognormal.

Sintaxi

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica estàndard.

Mitjana (opcional) és el valor mitjà de la distribució logarítmica estàndard.

DesvEst (opcional) és la desviació estàndard de la distribució logarítmica estàndard.

Acumulada (opcional) = 0 calcula la funció de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribució.

Exemple

=DISTLOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,01.

GRAN

Retorna el valor més gran de l'ordre_c en un conjunt de dades.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

GRAN(Dades; OrdreC)

Dades és l'interval de cel·les de les dades.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

INV.LOGNORM

Retorna la inversa de la distribució lognormal.

Aquesta funció és idèntica a INVLOG i fou introduïda per a permetre la interoperativitat amb altres paquets ofimàtics.

Sintaxi

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Nombre (necessari) és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució logarítmica inversa estàndard.

Mitjana (necessari) és la mitjana aritmètica de la distribució logarítmica estàndard.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Exemple

=INV.LOGNRM(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

INVLOG

Retorna la inversa d'una distribució lognormal.

Sintaxi

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Exemple

=INVLOG(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

PETIT

Retorna l'ordre_c, el valor més petit en un grup de dades.

note

Aquesta funció forma part de l'estàndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versió 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

PETIT(Dades; OrdreC)

Dades és l'interval de cel·les de les dades.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Ens cal la vostra ajuda!