Funcions estadístiques, segona part

DISTF

Calcula els valors d'una distribució F.

Sintaxi

DISTF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=DISTF(0,8;8;12) dona 0,61.

INV.F.DRETA

Calcula els valors de la cua dreta d'una distribució F.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

DIST.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=DIST.F.DRETA(0,8;8;12) dona 0,6143396437.

DIST.F

Calcula els valors de la cua esquerra de la distribució F.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució F.

GrausDeLlibertat1 són els graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 són els graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

C = 0 o Fals calcula la funció de densitatC = 1 o Cert calcula la distribució.

Exemple

=DIST.F(0,8;8;12;0) dona 0,7095282499.

=DIST.F(0,8;8;12;1) dona 0,3856603563.

PROVAZ

Calcula la probabilitat d'observar una estadística z major que la calculada en base a una mostra.

Sintaxi

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Dades és la mostra donada, extreta d'una població distribuïda normalment.

mu és la mitjana coneguda de la població.

Sigma (opcional) és la desviació estàndard coneguda de la població. Si s'omet, es fa servir la desviació estàndard de la mostra donada.

See also the Wiki page.

PROVA.Z

Calcula la probabilitat d'observar una estadística z major que la calculada en base a una mostra.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Dades és la mostra donada, extreta d'una població distribuïda normalment.

mu és la mitjana coneguda de la població.

Sigma (opcional) és la desviació estàndard coneguda de la població. Si s'omet, es fa servir la desviació estàndard de la mostra donada.

Exemple

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

LNGAMMA

Retorna el logaritme natural de la funció gamma: G(x).

Sintaxi

LNGAMMA(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funció gamma.

Exemple

=LNGAMMA(2) dona 0.

LNGAMMA.PRECIS

Retorna el logaritme natural de la funció gamma: G(x).

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

LNGAMMA.PRECIS(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funció gamma.

Exemple

=LNGAMMA.PRECIS(2) dona 0.

PROVAF

Retorna el resultat d'una prova F.

Sintaxi

PROVAF(Dades1; Dades2)

Dades1 és la primera matriu de registres.

Dades2 és la segona matriu de registres.

Exemple

=PROVAF(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una variància diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguin venir de la mateixa població total.

PROVA.F

Retorna el resultat d'una prova F.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

PROVA.F(Dades1; Dades2)

Dades1 és la primera matriu de registres.

Dades2 és la segona matriu de registres.

Exemple

=PROVA.F(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una variància diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguin venir de la mateixa població total.

GAMMA

Retorna el valor de la funció gamma. Tingueu en compte que INVGAMMA no és la inversa de GAMMA, sinó DISTGAMMA.

Sintaxi

GAMMA(Number)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

DISTGAMMA

Retorna els valors d'una distribució gamma.

La funció inversa és INVGAMMA.

Sintaxi

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

C = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució.

Exemple

=DISTGAMMA(2;1;1;1) dona 0,86.

DIST.GAMMA

Retorna els valors d'una distribució gamma.

La funció inversa és INVGAMMA o INV.GAMMA.

Aquesta funció és idèntica a DISTGAMMA i fou introduïda per a permetre la interoperativitat amb altres paquets ofimàtics.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

DIST.GAMMA(Nombre; Alfa; Beta; C)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució gamma.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

C = 0 o Fals calcula la funció de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribució.

Exemple

=DIST.GAMMA(2;1;1;1) dona 0,86.

GAUSS

Retorna la distribució acumulada normal estàndard.

És GAUSS(x)=DISTNORM(x)-0,5

Sintaxi

GAUSS(Nombre)

Nombre és el valor per al qual s'ha de calcular la distribució normal estàndard.

Exemple

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

DISTHIPGEOM

Retorna la distribució hipergeomètrica.

Sintaxi

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X és el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleatòria.

MostraN és la mida de la mostra aleatòria.

Èxits és el nombre de resultats possibles a la població total.

PoblacióN és la mida de la població total.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability density function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The cumulative distribution function is the default if no value is specified for this parameter.

Exemple

=DISTHIPGEOM(2;2;90;100) dona 0,81. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega serà del 81%.

DIST.HIPGEOM

Retorna la distribució hipergeomètrica.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

DIST.HIPGEOM(X; MostraN; Èxits; PoblacióN; Acumulada)

X és el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleatòria.

MostraN és la mida de la mostra aleatòria.

Èxits és el nombre de resultats possibles en la població total.

PoblacióN és la mida de la població total.

Acumulada: 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat. Si és un altre valor o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Exemple

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;0) dona 0,8090909091. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega serà del 81%.

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;1) dona 1.

INV.F.DRETA

Retorna la inversa de la distribució F de cua dreta.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

INV.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INV.F.DRETA(0,5;5;10) dona 0,9319331609.

INV.F

Retorna la inversa de la distribució acumulada F. La distribució F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relació entre dos grups de dades diferents.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.2 del LibreOffice.


Sintaxi

INV.F(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INV.F(0,5;5;10) dona 0,9319331609.

INVF

Retorna la inversa de la distribució de probabilitat F. La distribució F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relació entre dos grups de dades diferents.

Sintaxi

INVF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució F inversa.

GrausDeLlibertat1 és el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribució F.

GrausDeLlibertat2 és el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribució F.

Exemple

=INVF(0,5;5;10) dona 0,93.

INVGAMMA

Retorna la inversa de la distribució gamma acumulada. Aquesta funció us permet cercar variables amb una distribució diferent.

Sintaxi

INVGAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució gamma inversa.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

Exemple

=INVGAMMA(0,8;1;1) dona 1,61.

INV.GAMMA

Retorna la inversa de la distribució gamma acumulada. Aquesta funció us permet cercar variables amb una distribució diferent.

Aquesta funció és idèntica a INVGAMMA i fou introduïda per a permetre la interoperativitat amb altres paquets ofimàtics.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


Sintaxi

INV.GAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre és el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribució gamma inversa.

Alfa és el paràmetre alfa de la distribució gamma.

Beta és el paràmetre beta de la distribució gamma.

Exemple

=INV.GAMMA(0,8;1;1) dona 1,61.

INVFISHER

Retorna la inversa de la transformació de Fisher per a x i crea una funció semblant a una distribució normal.

Sintaxi

INVFISHER(Nombre)

Nombre és el valor que ha d'experimentar una transformació inversa.

Exemple

=INVFISHER(0,5) dona 0,46.

MITJTRUNC

Retorna la mitjana d'un grup de dades sense el percentatge alfa de dades als marges.

Sintaxi

MITJTRUNC(Dades; Alfa)

Dades és la matriu de dades a la mostra.

Alfa és el percentatge de les dades marginals que no es tindran en compte.

Exemple

=MITJTRUNC(A1:A50; 0.1) calcula el valor mitjà dels nombres a A1:A50, sense tenir en compte el 5% dels valors que representen els valors més grans i el 5% dels valors que representen els valors més petits. Els percentatges fan referència a la quantitat del valor mitjà no retallat, no al nombre de sumands.

MITJANAGEOM

Retorna la mitjana geomètrica d'una mostra.

Sintaxi

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MITJANAGEOM(23;46;69) = 41,79. El valor mitjà geomètric d'aquesta mostra aleatòria és 41,79.

MITJANAHARM

Retorna la mitjana harmònica d'un grup de dades.

Sintaxi

HARMEAN( Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Exemple

=MITJANAHARM(23;46;69) = 37,64. La mitjana harmònica d'aquesta mostra aleatòria és 37,64.

FISHER

Retorna la transformació de Fisher per a x i crea una funció semblant a una distribució normal.

Sintaxi

FISHER(Nombre)

Nombre és el valor que s'ha de transformar.

Exemple

=FISHER(0,5) dona 0,55.

Ens cal la vostra ajuda!