Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix ▸ Funció ▸ categoria Complement


funció COSIM

Retorna el cosinus d'un nombre complex.

funció COSHIM

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre complex.

funció COTIM

Retorna la cotangent d'un nombre complex.

funció CSCIM

Retorna la cosecant d'un nombre complex.

funció CSCHIM

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre complex.

funció SECIM

Retorna la secant d'un nombre complex.

funció SECHIM

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre complex.

funció SINIM

Retorna el sinus d'un nombre complex.

funció SINHIM

Retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre complex.

funció TANIM

Retorna la tangent d'un nombre complex.

CONVERT

Converteix un valor d'una unitat de mesura al valor corresponent en una altra unitat de mesura.

ABSIM

El resultat és el valor absolut d'un nombre complex.

Sintaxi

ABSIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ABSIM("5+12j") retorna 13.

ARGUMENTIM

El resultat és l'argument (l'angle phi) d'un nombre complex.

Sintaxi

ARGUMENTIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ARGUMENTIM("3+4j") retorna 0,927295.

ARRELQIM

El resultat és l'arrel quadrada d'un nombre complex.

Sintaxi

ARRELQIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ARRELQIM("3+4i") retorna 2+1i.

COMPLEX

El resultat és un nombre complex que es retorna a partir d'un coeficient real i d'un coeficient imaginari.

Sintaxi

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

NumReal és el coeficient real del nombre complex.

NumI és el coeficient imaginari d'un nombre complex.

Sufix és una llista d'opcions, "i" o "j".

Exemple

=COMPLEX(3;4;"j") retorna 3+4j.

CONJUGATIM

El resultat és el complement conjugat d'un nombre complex.

Sintaxi

CONJUGATIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=CONJUGATIM("1+j") retorna 1-j.

DIVIM

El resultat és la divisió de dos nombres complexos.

Sintaxi

DIVIM("Numerador"; "Denominador")

Numerador, Denominador són nombres complexos que s'introdueixen en la forma "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=DIVIM("-238+240i";"10+24i") retorna 5+12i.

DOBLEFACT

Retorna el doble factorial d'un nombre.

Sintaxi

DOBLEFACT(Nombre)

Retorna Nombre !!, el doble factorial de Nombre, on Nombre és un enter més gran o igual a zero.

Per als nombres parells, DOBLEFACT(n) retorna:

2*4*6*8* ... *n

Per als nombres senars, DOBLEFACT(n) retorna:

1*3*5*7* ... *n

DOBLEFACT(0) retorna 1 per definició.

Exemple

=DOBLEFACT(5) retorna 15.

=DOBLEFACT(6) retorna 48.

=DOBLEFACT(0) retorna 1.

EXPIM

El resultat és la potència d'e i el nombre complex. La constant e té un valor aproximat de 2,71828182845904.

Sintaxi

EXPIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=EXPIM("1+j") retorna 1,47+2,29j (arrodonit).

IMAGINARI

El resultat és el coeficient imaginari d'un nombre complex.

Sintaxi

IMAGINARI("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=IMAGINARI("4+3j") retorna 3.

LNIM

El resultat és el logaritme natural (a la base e) d'un nombre complex. La constant e té un valor d'aproximadament 2,71828182845904.

Sintaxi

LNIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LNIM("1+j") retorna 0,35+0,79j (arrodonit).

LOG10IM

El resultat és el logaritme comú (a la base 10) d'un nombre complex.

Sintaxi

LOG10IM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LOG10IM("1+j") retorna 0,15+0,34j (arrodonit).

LOG2IM

El resultat és el logaritme binari d'un nombre complex.

Sintaxi

LOG2IM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LOG2IM("1+j") retorna 0,50+1,13j (arrodonit).

OCTABIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Sintaxi

OCT2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=OCT2BIN("3";3) returns "011".

OCTADEC

The result is the number for the octal number string entered.

Sintaxi

OCTADEC(Nombre)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Exemple

=OCT2DEC("144") returns 100.

OCTAHEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Sintaxi

OCT2HEX(Number [; Places])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=OCT2HEX("144";4) returns "0064".

POTENCIAIM

El resultat és el NombreComplex elevat a la potència de Nombre.

Sintaxi

POTENCIAIM("NombreComplex"; Nombre)

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Nombre és l'exponent.

Exemple

=POTENCIAIM("2+3i";2) retorna -5+12i.

PRODUCTEIM

The result is the product of a set of complex numbers.

Sintaxi

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemple

=PRODUCTEIM("3+4j";"5-3j") retorna 27+11j.

REALIM

El resultat és el coeficient real d'un nombre complex.

Sintaxi

REALIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=REALIM("1+3j") retorna 1.

SUBIM

El resultat és una resta de dos nombres complexos.

Sintaxi

SUBIM("NombreComplex1"; "NombreComplex2")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=SUBIM("13+4j";"5+3j") retorna 8+j.

SUMAIM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Sintaxi

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Exemple

=SUMAIM("13+4j";"5+3j") retorna 18+7j.

Ens cal la vostra ajuda!