Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix ▸ Funció ▸ categoria Complement


BESSELI

Calcula la funció de Bessel modificada del primer tipus In(x).

Sintaxi

BESSELI(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Exemple

=BESSELI(3,45; 4), retorna 0,651416873060081

=BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,651416873060081, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSEL.I(-1; 3), retorna -0,022168424924332

BESSELJ

Calcula la funció de Bessel del primer tipus Jn(x) (funció cilíndrica).

Sintaxi

BESSELJ(X; N)

X és el valor en què es calcularà la funció.

N és un enter positiu (N >=0) que representa l'ordre la funció Bessel Jn(x)

Exemple

=BESSELJ(3,45; 4) retorna 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) retorna 0,196772639864984, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSEL.J(-1; 3), retorna -0,019563353982668

BESSELK

Calcula la funció de Bessel modificada del segon tipus Kn(x).

Sintaxi

BESSELK(X; N)

X és el valor estrictament positiu (X > 0) en què es calcularà la funció.

N és un enter positiu (N >=0) que representa l'ordre la funció Bessel Kn(x)

Exemple

=BESSEL.K(3,45; 4), retorna 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) retorna 0,144803466373734, el mateix resultat que abans perquè s'ignora la part fraccionària de N.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Sintaxi

BESSELY(X; N)

X és el valor estrictament positiu (X > 0) en què es calcularà la funció.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Exemple

=BESSELY(3,45; 4), retorna -0,679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BINADEC

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

Sintaxi

BINADEC(Nombre)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Exemple

=BIN2DEC("1100100") returns 100.

BINAHEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

Sintaxi

BIN2HEX(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

Exemple

=BIN2HEX("1100100";6) returns "000064".

BINAOCT

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

Sintaxi

BIN2OCT(Number [; Places])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=BIN2OCT("1100100";4) returns "0144".

DECABIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

Sintaxi

DEC2BIN(Number [; Places])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DEC2BIN(100;8) returns "01100100".

DECAHEX

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

Sintaxi

DEC2HEX(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DEC2HEX(100;4) returns "0064".

DECAOCT

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

Sintaxi

DEC2OCT(Number [; Places])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

Xifres significa el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=DEC2OCT(100;4) returns "0144".

DELTA

El resultat és CERT (1) si els dos nombres, que s'envien com a argument, són iguals; en cas contrari, és FALS (0).

Sintaxi

DELTA(Number1 [; Number2])

Exemple

=DELTA(1;2) retorna 0.

FER

Retorna valors de la integral d'error gaussiana.

Sintaxi

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Exemple

=FER(0;1) retorna 0,842701.

FER.PRECIS

Retorna valors de la integral d'error gaussiana entre 0 i el límit indicat.

Sintaxi

FER.PRECIS(LímitInferior)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Exemple

=FER.PRECIS(1) retorna 0,842701.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

FERC

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

Sintaxi

FERC(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC(1) retorna 0,157299.

FERC.PRECIS

Retorna els valors complementaris de la integral d'error gaussiana entre x i l'infinit.

Sintaxi

FERC.PRECIS(LímitInferior)

LímitInferior és el límit inferior de la integral.

Exemple

=FERC.PRECIS(1) retorna 0,157299.

Informació tècnica

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

HEXABIN

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

Sintaxi

HEX2BIN(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEX2BIN("6a";8) returns "01101010".

HEXADEC

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

Sintaxi

HEXADEC(Nombre)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Exemple

=HEXADEC("6a") retorna 106.

HEXAOCT

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

Sintaxi

HEX2OCT(Number [; Places])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=HEX2OCT("6a";4) returns "0152".

MIGRAO

El resultat és 1 si Nombre és més gran o igual que Pas.

Sintaxi

GESTEP(Number [; Step])

Exemple

=MIGRAO(5;1) retorna 1.

Ens cal la vostra ajuda!