Funcions de complements

Tot seguit es descriuen i s'enumeren algunes de les funcions de complements disponibles.

Concepte de complement

També trobareu una descripció de la interfície de complements del LibreOffice Calc a l'Ajuda. A més, a l'Ajuda es descriuen les funcions importants i els paràmetres per a la .

Els complements següents estan instal·lats

El LibreOffice conté exemples per a la interfície de complements del LibreOffice Calc.

Funcions d'anàlisi: primera part

Funcions d'anàlisi: segona part

ANYS

Calcula la diferència en anys entre dues dates.

Sintaxi

ANYS(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

La DataDInici és la primera data

La DataDeFinalització és la segona data

Tipus calcula el tipus de diferència. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en anys de calendari).

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

DIESENANY

Calcula el nombre de dies de l'any corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENANY(Data)

Data és qualsevol data en l'any respectiu. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENANY(A1) retorna 366 dies si A1 conté 29-02-1968, una data vàlida per a l'any 1968.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

DIESENMES

Calcula el nombre de dies en el mes corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENMES(Data)

Data és qualsevol data en el mes respectiu de l'any indicat. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENMES(A1) retorna 29 dies si A1 conté 17-02-1968, una data vàlida per al febrer de 1968.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

ESANYTRASPAS

Determina si un any és de traspàs. Si ho és, la funció retornarà el valor 1 (CERT); en cas contrari, retornarà 0 (FALS).

Sintaxi

ESANYTRASPAS("Data")

Data indica si una data indicada cau en any de traspàs. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida.

Exemple

=ESANYTRASPAS(A1) retorna 1, si A1 conté 29-02-1968, la data vàlida del 29 de febrer de 1968 en la vostra configuració regional.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

No utilitzeu mai =ESANYTRASPAS(29/2/68) perquè això avaluaria en primer lloc 2 dividit entre 29 dividit entre 68 i, tot seguit, calcularia la funció ESANYTRASPAS a partir d'aquest nombre petit com a nombre de data en sèrie.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

MESOS

Calcula la diferència en mesos entre dues dates.

Sintaxi

MESOS(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

La DataDInici és la primera data

La DataDeFinalització és la segona data

Tipus calcula el tipus de diferència. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en mesos de calendari).

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

ROT13

Encripta una cadena de caràcters; per fer-ho, desplaça els caràcters 13 posicions en l'abecedari. Després de la lletra Z, l'abecedari torna a començar (rotació). Per desencriptar el text, torneu a aplicar la funció d'encriptatge al codi resultant.

Sintaxi

ROT13(Text)

Text és la cadena de caràcters que s'ha d'encriptar. ROT13(ROT13(Text)) desencripta el codi.

Exemple

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba un rfgng shaqnqn ry frgrzoer qry 2010.") retorna la cadena de caràcters «The Document Foundation ha estat fundada el setembre del 2010.». Observeu que el ROT13 no canvia els espais, els dígits o els punts.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


SETMANES

Calcula la diferència en setmanes entre dues dates.

Sintaxi

SETMANES(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

Si Tipus = 0, la funció suposarà que 7 dies equivalen a una setmana sense tenir en compte cap dia específic per a marcar l'inici d'una setmana.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Exemple

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

SETMANESENANY

Calcula el nombre de setmanes de l'any en què té lloc la data indicada. El nombre de setmanes es defineix de la manera següent: si una setmana es troba entre dos anys, s'afegeix a l'any en què tenen lloc la majoria de dies d'aquesta setmana.

Sintaxi

SETMANESENANY(Data)

Data és qualsevol data en l'any respectiu. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

SETMANESENANY(A1) retorna 53 si A1 conté 1970-02-17, una data vàlida per a l'any 1970.

Informació tècnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

Complements a través de l'API del LibreOffice

També es poden implementar complements a través de l'API del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!