Funcions lògiques

Aquesta categoria conté les funcions Lògiques.

Tractament d'arguments no lògics en funcions lògiques

Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix ▸ Funció ▸ Categorialògica


ESND

Retorna CERT si una cel·la conté el valor d'error #N/D (valor no disponible).

Si es produeix un error, la funció retorna FALS.

Sintaxi

ESND(Valor)

Valor és el valor o l'expressió que s'ha de provar.

Exemple

=ESND(D3) retorna FALS com a resultat.

SIERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.0 del LibreOffice.


Sintaxi

SIERROR(Valor; Valor_alternatiu)

Valor és el valor o expressió que es retornarà si no és igual o si produeix un error.

Valor_alternatiu és el valor o expressió que es retornarà si l'expressió o el valor deValor és igual o si produeix un error.

Exemple

=SIERROR(C8;C9) on la cel·la C8 conté =1/0 retorna el valor de C9, perquè 1/0 és un error.

=SIERROR(C8;C9) on la cel·la C8 conté =13 retorna 13, perquè el valor de C8 no és un error.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

CANVIA

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

CERT

El valor lògic es defineix a CERT. La funció CERT() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic CERT.

Sintaxi

CERT()

Exemple

Si A=CERT i B=FALS, apareixen els exemples següents:

=I(A;B) retorna FALS.

=O(A;B) retorna CERT.

=NO(I(A;B)) retorna CERT.

FALS

Retorna el valor lògic FALS. La funció FALS() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic FALS.

Sintaxi

FALS()

Exemple

=FALS() retorna FALS

=NO(FALS()) retorna CERT

I

Retorna CERT si tots els arguments són CERTS. Si un dels elements és FALS, la funció retornarà el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

I(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) retorna FALS.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

NO

Complementa (inverteix) un valor lògic.

Sintaxi

NO(ValorLògic)

ValorLògic és el valor que s'ha de complementar.

Exemple

=NO(A). Si A=CERT, llavors NO(A) serà FALS.

O

Retorna CERT si com a mínim un argument és CERT. Si tots els arguments tenen el valor lògic FALS, la funció retorna el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

O(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<11; 13>22, i 45=45.

=O(12<11;13>22;45=45) retorna CERT.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

OEX

Retorna CERT si un nombre senar d'arguments té valor CERT.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.0 del LibreOffice.


Sintaxi

OEX(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemple

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

SI

Indica que s'ha de fer una verificació lògica.

Sintaxi

SI(Criteri [; [AleshoresValor] [; [EnAltreCasValor]]])

Verificació és qualsevol valor o expressió que pot ser CERT o FALS.

ValorAleshores (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és CERT.

ValorAltrament (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és FALS.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=SI(A1>5;100;"massa petit") si el valor a A1 és major que 5, es retorna el valor 100; en altre cas, es retorna el text massa petit.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

Ens cal la vostra ajuda!