Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:

Partition( Number, Start, Stop, Interval)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Nombre requerit. El número per determinar la partició.

Inicia requerit. Un nombre enter que defineix el valor inferior de l'interval de nombres.

Stop: Required. An integer number defining the highest value of the range.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and Stop).

Exemple:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: the number 120 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 the number -5 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 the number 2 occurs in the range: " & retStr
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!