Partition Function [VBA]

Returns a string indicating where a number occurs within a calculated series of ranges.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:

Partition( Number, Start, End, Interval)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Nombre requerit. El número per determinar la partició.

Inicia requerit. Un nombre enter que defineix el valor inferior de l'interval de nombres.

End requerit. Un nombre enter que defineix el valor més alt de l'interval.

Interval: Required. An integer number that specifies the size of the partitions within the range of numbers (between Start and End).

Exemple:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 the number 20 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: the number 120 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 the number -5 occurs in the range: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 the number 2 occurs in the range: " & retStr
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!