Objecte Err [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

Err és un objecte global integrat del VBA que permet:

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


The VBA Err object has the following properties and methods:

Propietats


     Err.Description As String
   

La propietat Descripció dóna la naturalesa de l'error. Descripció detalla les diverses raons que poden ser la causa de l'error. Idealment proporciona el curs múltiple d'accions per ajudar a resoldre el problema i evitar la seva reaparició. L'àlies bàsic és la funció Error per a errors predefinits de %{PRODUCTNAME}.


     Err.Number As Long
   

The error code associated with the error. Err object default property is Number. The LibreOffice Basic alias is the Err function.


     Err.Source As String
   

Source indicates the name of the routine that produces the error. Source is an option for user-defined errors.

Mètodes


     Err.Clear()
   

Resets description, Erl, number and source properties of current error. The LibreOffice Basic alias is the Resume statement.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Throws user-defined errors or predefined errors. The LibreOffice Basic alias is the Error statement.

Paràmetres

Nombre Un codi d'error definit per l'usuari o predefinit a pujar.

note

Error l'interval de codi 0-2000 està reservat per a un percentatge de LibreOffice Basic. Els errors definits per l'usuari poden començar des de valors més alts per tal d'evitar la col·lisió amb el desenvolupament futur del LibreOffice Basic.


Source El nom de la rutina que aixeca l'error. Es recomana un nom en forma de «myLibrary.myModule.myProc».

Description: A description of the problem leading to stop the running process, accompanied with the various reasons that may cause it. A detailed list of the possible course of actions that may help solve the problem is recommended.

Exemple:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Description:="This is an intended user-defined error …"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Error "& Err &" at line "& Erl &" in "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

Exception ClassModule

tip

A short ClassModule, that wraps VBA Err object, can distribute Err properties and methods for standard LibreOffice Basic modules.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Exemple


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Any multi-line description for this user-defined exception")
       ' el vostre codi va aquí…
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Error "& Exc.Number &" at line "& Erl &" in "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

The Error statement or an Exception-like class module can be used interchangeably, while the latter adds extra features.


Ens cal la vostra ajuda!