Funció FormatNumber [VBA]

Returns a string with a number formatting applied to a numeric expression.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:

FormatNumber( expression, numDigitsAfterDecimal as Integer, includeLeadingDigit as Integer, useParensForNegativeNumbers as Integer, groupDigits as Integer )

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

expression: Required. The numeric expression to be formatted.

numDigitsAfterDecimal Opcional. Un valor numèric que especifica el nombre de dígits que s'han de mostrar després del decimal. Si s'omet per defecte és el valor -1 que vol dir que s'han d'utilitzar els ajustaments predeterminats per a la configuració regional de la interfície d'usuari.

inclouLeadingDigit opcional. Un valor d'enumeració vbTriState que especifica si s'ha de mostrar un zero inicial per a valors fraccionaris.

useParensForNegativeNumbers opcional. Un valor d'enumeració vbTriState que especifica si els nombres negatius s'han d'encaixar en parèntesi.

GrupDigits opcional. Un valor d'enumeració vbTriState que especifiqui el nombre s'ha d'agrupar (fins a milers etc.) utilitzant el delimitador de grup que s'especifica a la configuració regional del sistema.

Codis d'error

13 Els tipus de dades no coincideixen

Exemple:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!